Wojciech Szewko

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem organizacji globalnego dżihadu. Specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, centralnej i południowej Azji. Wykładowca i publicysta.

Był wiceministrem Nauki i wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradcą Premiera, ekspertem Business Center Club i licznych think tanków (m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych i in.). Pracował w polskich i międzynarodowych korporacjach. Członek zarządu Tunezyjsko Polskiej izby Przemysłowo Handlowej w Tunisie. Były prezes Chińsko Polskiej Fundacji Komunikacji i Rozwoju. Redaktor naczelny 8 języcznego serwisu informacyjnego o polskiej nauce polishscience.pl . Prowadzi specjalistyczne szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i antyterroryzmu oraz zarządzania strategicznego. Wykładowca w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Zna 6 języków w różnym stopniu zaawansowania.

Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej, Senackiej Komisji Dydaktycznej oraz Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH. W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.
Członek Zespołu Roboczego ds. Badań w Turystyce przy MSiT, Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.
Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły” działającej na rzecz koordynacji zadań i aktywizacji społeczności gmin nadwiślańskich.
Doradca organizacji turystycznych (w tym POT) oraz podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy (w tym Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, wspierającemu współpracę Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu).
Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).
Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).
Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania w turystyce. Członek Rady Naukowej Folia Turistica oraz Journal of University of Economics – Varna, a także członek Rady Recenzentów European Journal of Service Management, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Problems of Tourism and Recreation.

 

Professor at the Tourism Department of the Warsaw School of Economics, a member of the Scientific Council of the World Economy College, the Senate Didactic Committee and the Cooperation Council with Business and the Program Board of KGS SGH. In 2012-16: a member of the University Senate and the Dean of the Master's Program. A member of the Working Group for Research in Tourism at the Ministry of Sports and Tourism. A member of the Scientific Council of the Elbląg Canal Route and the Scientific Committee of the NETOUR Project (Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities). Chairwoman of the Council of the Foundation "The Vistula River Year" working for the coordination of tasks and activation of the community of the Vistula communes. Adviser to some tourist organizations (including Polish Tourism Organization) and active entities on the basis of the cooperation economy (including the Polish Community Association, supporting the cooperation of Polonia and Poles from abroad with the Homeland in the fields of education, science, culture, economy, tourism and sport). A leading consultant at the commissioning stage of over 30 hotel facilities in Poland. Propagator of the concept of applying new technologies in tourism (member of the e-TravelForum Scientific Council, chairperson of the jury of the "New.Tech.New.Travel" competition).
Gained her managerial experience in state and private institutions (the CEO of Efekt Hotel S.A, general director of hotels Best Western Krakow Premier and Express by Holiday in Krakow and a member of the Supervisory Board of the European Mortgage Fund managing 4 Polish hotels).
Co-author of numerous expert opinions on the tourism market and over 200 scientific and popular science publications in the field of tourism management. A member of the Scientific Council Folia Turistica and the Journal of the University of Economics – Varna, as well as a member of the Council of Reviewers of the European Journal of Service Management, the University of Economics in Wroclaw and Problems of Tourism and Recreation.

Adiunkt w zakładzie zarządzania strategicznego i międzynarodowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji Forda i Mellona w USA (1995) oraz programu Unii Europejskiej Marie Curie Fellowships (2001). Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania WZ UW i Programu ExecutiveMBA@UW. Asesor programów MBA w stowarzyszeniu Association of MBAs (AMBA)

Autor artykułów oraz rozdziałów w publikowanych przez PWE, PWN, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne oraz Wydawnictwa Wydziału Zarządzania UW. Współautor rozdziałów w książce „Strategia organizacji” prof. Krzysztofa Obłoja, Konsulting podejście systemowe pod redakcją Prof. Moniki Kostery a także rozdziałów poświęconych zarządzaniu strategicznemu oraz doradztwu organizacyjnemu w innych publikacjach.

Uczestnik konferencji międzynarodowych takich jak EURAM, EGOS oraz SCOS. Członek zarządu i recenzent artykułów na konferencje EGOS (dwukrotnie), SCOS i czasopism w jęz. angielskim. Wykładowca specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu procesami organizacyjnymi. Prowadził zajęcia na uczelniach zagranicznych w tym m.in. University of Illinois At U-C, Lund University oraz Hochschule für Philosophie w Monachium.  Jako badacz organizacji zajmuję się problematyką zarządzania strategicznego, doradztwa organizacyjnego i relacji między konsultantem a klientem w projektach doradczych.

Realizował projekty doradcze dla firm polskich i międzynarodowych poświecone formułowaniu i wdrażaniu strategii, projektowaniu procesów i struktur organizacyjnych, a także projekty szkoleniowe.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Politechniki Krakowskiej. Doktoryzował się z tematu opłacalności inwestycji w efektywność oraz OZE (dwa doktoraty). Od ostatnich 10 lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w zakresie efektywności pozyskiwania i składowania energii odnawialnych przy zastosowaniu systemów mikroprocesorowych.
Od 2003 r. prowadzi w własne laboratorium energii odnawialnych w formie samowystarczalnego energetycznie Budynku mieszkalnego Galia, gdzie dokonywane są testy efektywności współpracy urządzeń do pozyskiwania, składowania i zarządzania energiami odnawialnymi. Badania skupiają się na OZE w postaci energii elektrycznej i ciepła, a dotyczą szczególnie: generatorów wiatrowych, PV, pomp ciepła, paneli solarnych itp. oraz systemów gromadzenia energii. Ekspert ds. Energetyki Słonecznej – Biegły Sądowy w zakresie fotowoltaiki i pomp ciepła.

Ceniony mówca na konferencjach poświęconych energii odnawialnej. Autor od wielu lat publikujący na łamach miesięcznika „Rynek Instalacyjny”.

„Jestem naukowcem a Inteligentny dom mieszkalny frapuje mnie od wielu lat. Dość powiedzieć, że swój pierwszy komputer usiłowałem zaprzągnąć do sterowania domowymi urządzeniami eletronicznymi już w roku 1985. Okazało się, że Inteligentny Dom mieszkalny to wyzwanie na całe życie i misja która mnie całkowicie pochonęła. Sam zaprojetkowałem swój Inteligentny Dom i teraz po kilku latach mieszkania w nim jestem przekonany, że uzasadnienie dla takiej inwestycji musi być w polepszeniu ekonomiki i bezpieczeństwa. Dziś jest już takich domów w Polsce pięć i pracujemy nad następnymi.”

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Wykładowca programu Executive MBA w ramach programu Microeconomics of Competitiveness (Harvard Business School). Pełni rolę Dyrektora Centrum Biznesu Międzynarodowego w Spółce Celowej tejże uczelni, odpowiadając za wsparcie polskich przedsiębiorców w analizie zagranicznych rynków i planowaniu międzynarodowej ekspansji. Oprócz wielu lat praktyki consultingowej, pracował m.in. w branży FMCG (Niemcy), w doradztwie strategicznym (Francja) oraz międzynarodowym rozwoju sprzedaży (Wielka Brytania). Jest absolwentem wiodących w Europie programów magisterskich na ESCP Europe (Francja), City University of London (Wielka Brytania) oraz Europäische Wirtschaftshochschule Berlin (Niemcy). Brał udział w charakterze kierownika lub członka zespołu w szeregu grantów badawczych związanych z zagraniczną ekspansją przedsiębiorstw i jej wpływem na ich wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Swoje badania publikował m.in. w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych (np. Journal of World Business) czy biznesowych (np. Harvard Business Review Polska).

Absolwentka i dr socjologii Wydziału Ekonomiczno –Socjologicznego. Ukończona specjalność: praca i gospodarka (zarzadzanie zasobami ludzkimi). Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Członek zarządu Sekcji Socjologii Pracy PTS ( 2013-2019) i członek Zarządu Sekcji Socjologii Ekonomicznej (2016-2019). Członek European Sociological Association (Economic Sociology, Work, Employment and Industrial Relations). Członek rady naukowej czasopisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Zainteresowania naukowo-badawcze: praca, rynek pracy, zarzadzanie zasobami ludzkimi, gospodarka.

Wybrane publikacje:

Polityka personalna w przedsiębiorstwie przyszłości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2 (637), 2003, ss. 15-21

Wybrane problemy personalne w procesach fuzji przedsiębiorstw, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 304/2004, ss. 21-31

Kompetencje gospodarcze aktorów społecznych a współczesny kryzys finansowy, „Prakseologia”, nr 155/ 2014, s. 85-104.

Kształtowanie własnego profilu kompetencji – teraźniejszość i przyszłość, „Humanizacja Pracy”, nr. 49, 4/2016, s. 9-21.

Tradition, present and future of the sociology of work in Poland: reflections on the project 'Doyens of the sociology of work, i współautorzy – Ewa Giermanowska, Adam Mrozowicki, Joanna Róg-Ilnicka, „Warsaw Forum of Economic Sociology” Vol. 7, no. 1 (13)/ 2016, s. 89-104.

Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne wraz z  Joanną Róg-Ilnicką, Adamem Mrozowickim, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, ss. 300.

Praca i rynek pracy w województwie pomorskim, (w: ), Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska,  Warszawa 2017, ss. 159-177.

The Depreciation of Competencies in „Precarious Work”, „Prakseologia, nr 160/ 2018, ss.  173-192.

Psycholog społeczny, autorka licznych prac na temat postaw społecznych, relacji międzyludzkich, zaufania. Aktualnie prowadzi badania nad akceptacją agresji w życiu społecznym i w polityce oraz nad doświadczaniem i rozumieniem wolności oraz nad psychospołecznymi uwarunkowaniami innowacyjnosci. Autorka kilkunastu książek, m. in.: „Spostrzeganie ludzi”, „Psychospołeczne aspekty zachowań alokacyjnych”, „Konformizm i samokierowanie. Struktura i funkcje”, „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej”, „Understanding of social change”, „Między ludźmi. Oczekiwania, interesy, emocje”. Ostatnio ukazały się jej artykuly przedstawiace powody akceptacji autorytarnego systemu społeczno-politycznego – Przegląd Socjologiczny 2/2018.  Publikuje także teksty publicystyczne w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Charakterach”, „Tygodniku Powszechnym”. Komentuje aktualne wydarzenia społeczno-polityczne w mediach: TOK-FM, Superstacja, Polsat 2. Pracuje w Uniwersytecie Humanistyczno Społecznym SWPS w Warszawie – kieruje Katedrą Psychologii Społecznej.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE