Alicja Defratyka

Ekonomista. Jest prekursorką wykorzystywania liczb i danych do nagłaśniania ważnych tematów społeczno-ekonomicznych i odkłamywania fake newsów. Od 2017 r. rozwija projekt Ciekawe Liczby i za pomocą liczb w prosty sposób tłumaczy różne zjawiska, wykorzystując konkretne dane liczbowe oraz wyniki badań społecznych.

Prezentowane przez nią zagadnienia często odbijają się głośnym echem w mediach, social mediach i trafiają do szerokiej debaty publicznej, jak np. rosnąca liczba prób samobójczych dzieci i młodzieży, wydłużający się czas trwania postępowań sądowych, wydłużające się kolejki do lekarzy specjalistów, rosnąca liczba emerytów z głodowymi emeryturami, dramatycznie niskie płace nauczycieli, które w ostatnich latach zaczęły się zrównywać z płacą minimalną, i wiele innych.

Regularnie komentuje bieżące tematy gospodarcze w głównych mediach, pisze felietony ekonomiczne dla Gazety Wyborczej.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS.

Pracowała m.in. w Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, ośrodku analitycznym THINKTANK oraz ośrodku analitycznym SpotData.

Absolwent ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant Zakładu Polityki Gospodarczej w Instytucie Nauk Ekonomicznych UWr. Wieloletni prowadzący zajęcia dla studentów wielu kierunków z Polityki Gospodarczej, Makroekonomii oraz Mikroekonomii. Autor publikacji z zakresu bankowości centralnej i polityki pieniężnej mający możliwość podpatrywać ją własnymi oczami w Departamencie Operacji Krajowej NBP. Analityk ekonomiczny z zakresu polityki gospodarczej.

Od 2014 dziennikarz i analityk ekonomiczny publikujący na łamach w Forbes, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, bankier.pl.

Również absolwent University College Dublin. Od 2017 roku pracuje w The Bank of New York Mellon jako analityk.

Popularyzator wiedzy ekonomicznej i wielbiciel excela. Uważam, że nawet najtrudniejszą ekonomiczną materię można w jasny i zrozumiały sposób przedstawić każdemu.

Prawnik i analityk obszaru AI i gospodarki cyfrowej. Współzałożyciel Fundacji Kaleckiego, w Fundacji Panoptykon odpowiada za obszar regulacji sztucznej inteligencji i nowych technologii Realizował projekty badawcze i edukacyjne m.in. dla Institute For New Economic Thinking, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, Uniwersytetu Warszawskiego czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Publikował w Gazecie Wyborczej, Przekroju, Oko.press, Newsweeku, Magazynie Kontakt, Kulturze Liberalnej, Res Publice Nowej. Stypendysta German Marshall Fund of the US i Visegrad Insight, pracował m.in. dla NASK, IDEAS NCBR, OKO.PRESS czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Absolwent prawa i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

AI and digital economy expert. Co-founder of Kalecki Foundation, lawyer and analyst at Panopton Foudation in charge of  AI  and emergent technologies  regulations. His articles were published in Gazeta Wyborcza, Przekrój, Newseek, Visegrad Insight, Kultura Liberalna, Krytyka Polityczna, Magazyn Kontakt and others. Fellow of the German Marshall Fund of the US and Visegrad Insight, he previously worked for NASK, IDEAS NCBR, OKO.PRESS and Polish Commissioner for Human Rights. Graduate of Law and Cultural Studies at the University of Warsaw.

Wybrane tematy:

  • Innowacje
  • Law and technology
  • Regulacje AI w Europie i na świecie
  • Gospodarka oparta na danych
  • Modele biznesowe oparte na AI
  • Zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny
  • Polityka gospodarcza

Na rynkach od finansowych od 1996 roku. Pracował jako analityk finansowy, strateg i zarządzający aktywami w
Commercial Union (Aviva), DM BZ WBK (Santander) i Amundi Polska. Przygotowywał strategie inwestycyjne,
scenariusze makroekonomiczne i wyceny instrumentów inwestycyjnych. Był również członkiem rad nadzorczych w
spółkach notowanych na GPW. Od 2019 w Analizy Online. Prowadzi bloga na tematy inwestycyjne, komentuje
sytuację na rynkach i w gospodarce w programie Analizy Live. Główne obszary zainteresowań to psychologia
inwestowania, trendy na rynkach finansowych i w gospodarce.

Konsultant, ekspert ekonomiczny, komentator medialny.
Prezes Zarządu jednego z domów maklerskich. W latach 2006 – 01.2009 Główny Ekonomista Getin Noble Bank S.A. B. dyrektor ds. Inwestycyjnych AEGON TUn Ż S.A., dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego, Członek Zarządu PBK Asset Management S.A. Dom Inwestycyjny Banku Współpracy Europejskiej S.A., Główny Specjalista w Departamencie Pieniężnym i Kapitałowym – Bank Współpracy Europejskiej S.A.
Gość wielu programów telewizyjnych oraz konferencji poświęconych rynkom finansowymi i inwestowaniu.

Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12 000 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 5 milionów pracowników. Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego; kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EESC). Jako lider polskich pracodawców przewodniczył Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD (BIAC Polska). W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem ­­Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego (CEEP). Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU) na kadencję w latach 2014-2015. Od 2014 roku członek grupy B20 – międzynarodowej grupy biznesu przygotowującej rekomendacje dla G20, czyli 20 największych gospodarek świata. W ramach grup ds. handlu i inwestycji, infrastruktury oraz zatrudnienia prowadzi dialog z władzami i mobilizuje sektor prywatny do działania w celu zapewnienia efektywnej pracy G20.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych. Był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wiceprzewodniczącym Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą Sejmu RP. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizacja Ministerstwa Gospodarki, które powierzył mu Prezes Rady Ministrów w 1996 r. Ten niezwykle ważny dla polskiej gospodarki resort działał w wypracowanym przez niego kształcie aż do momentu przekształcenia go w Ministerstwo Rozwoju.

Pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego.

Pasją Andrzeja Malinowskiego jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Uważa, że Polacy są niezwykle przedsiębiorczy, czego dowodzą od 1989 roku. Szybko nauczyli się gospodarki rynkowej, potrafią z dużą intuicją ekonomiczną prowadzić swoje firmy i konkurować z najlepszymi.

Urodził się 9 stycznia 1952 r. w Łodzi. Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. – habilitację. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i  Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. – w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.
Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.
Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).
Opublikował ponad 100 prac naukowych poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.
W dniu 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.
W styczniu 2011 r. został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne trzy lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. – członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

 

Born in January 1952 in Łódź (central Poland), Marek Belka graduated from the University of Łódź with a Master’s degree in economics in 1972 and continued his academic career at the Institute of Economics at his alma mater. He received his Ph. D. in 1978, which was followed by a postdoctoral degree in economics (“habilitation”) in 1986. Associated with the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences since 1986, Marek Belka was a research fellow at the Columbia and Chicago Universities (1978-79, 1985-86), as well as at the London School of Economics (1990). He received the title of Professor of Economics in 1994. 
Professor Belka has published over 100 scientific papers devoted primarily to the theory of money and anti-inflation policy in developing countries. He specializes in applied economics and contemporary economic thought.
From 1990 to 1996, he worked as a consultant and adviser at the Polish Ministry of Finance, and subsequently at the Polish Ministry of Ownership Transformations and at the Central Planning Office. He became a consultant to the World Bank in 1996.
From 1994 to 1996, Professor Belka was Vice-Chairman of the Council of Socio-Economic Strategy at the Council of Ministers, and then, economic adviser to the President of the Republic of Poland. Professor Belka served twice as Deputy Prime Minister, Minister of Finance: in the government of Włodzimierz Cimoszewicz in 1997 and in the government of Leszek Miller from 2001 to 2002. From May 2004 to October 2005, Professor Belka served as Prime Minister of Poland.
Professor Belka has also held numerous high-ranking positions within the international community.  In 2003, he served as Chairman of the Council for International Coordination for Iraq and as Director of Economic Policy in the Coalition Provisional Authority (2003-2004), where he was responsible for the currency reform, the development of a new banking system and the supervision of the Iraqi economy. From 2006 to 2008, he held office in the United Nations as Executive Secretary of Economic Commission for Europe (UNECE) in Geneva. In November 2008, he assumed office as Director of the European Department at the International Monetary Fund.
On 10 June 2010, Professor Belka was approved by the Parliament of the Republic of Poland as President of Narodowy Bank Polski and Chairman of the Monetary Policy Council.
From November 2011 to October 2015, Governor Belka chaired the World Bank/IMF Development Committee. In January 2011, he was elected a Member of the Steering Committee of the European Systemic Risk Board. Since June 2012, he has chaired the Vienna 2.0 Initiative Steering Committee. In May 2013, Professor Belka became a Member of the Central Bank Governance Group at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel.
Professor Belka is married and has two adult children. 

Były Wicepremier i Minister Finansów w latach  2007-2013.  Był  najdłużej urzędującym polskim ministrem finansów.  W czasie jego urzędowania, na które przypada także światowy kryzys gospodarczy, Polska zanotowała najszybszy wzrost gospodarczy ze wszystkich krajów europejskich i krajów OECD.  Jacek Rostowski ma zatem wyjątkowe doświadczenie w prowadzeniu polityki gospodarczej w skrajnych warunkach kryzysowych.
Jako polski Minister Finansów brał udział w ponad sześćdziesięciu spotkaniach Europejskiej Rady Ministrów Finansów (Ecofin), dzięki czemu ma wyjątkową, jak na polityka polskiego, znajomość   funkcjonowania mechanizmów UE.  Był także Przewodniczącym Rady w kulminacyjnym momencie kryzysu strefy euro.
Nim zajął się polityką w 2007 roku, poza karierą akademicką, był doradcą (Senior Adviser) Ministra Finansów, Prezesa NBP I Zarządu Banku Pekao S.A.

 

Minister of Finance of Poland (2007-2013) and Deputy Prime Minister.  He is the longest serving Polish Finance Minister, and during his term, which co-incided with the World economic crisis, Poland achieved the fastest growth of any OECD or European country.  He thus has unique experience of successful economic policy making under extreme crisis conditions. 
As Polish Finance Minister he participated in over 60 Ecofin Councils, chairing six of them as Council President at the height of the eurozone crisis.
Before entering politics in 2007, Jacek Rostowski combined a distinguished academic career with financial sector Board and Senior Advisor roles in Poland and high level policy advice.

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki w latach 2012-2015. Poseł na Sejm I, II, IV, VII oraz  VII kadencji. Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. W rankingu „Polityki" Parlamentarzysta 25-lecia. Przez dwie kadencje zasiadał w samorządzie Mazowsza. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 1999-2002. Ekspert w zakresie procesów inwestycyjnych i finansowania inwestycji. Jako Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury aktywnie wprowadzał ustawodawstwo europejskie do prawa polskiego w obszarach transportu, budownictwa, telekomunikacji i łączności.

Profesor nauk ekonomicznych, autor ponad 250 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (w 1973 roku). W latach 1973-1981 pracował w ZMP „Mera-Błonie”, gdzie kierował zespołem, który skonstruował pierwszy polski mikrokomputer oparty na mikroprocesorze (MERA-200). W latach 1980-81 działacz NSZZ Solidarność. Wyrzucony za to z zakładu w stanie wojennym w 1982 roku. W latach 1982-1987 dyrektor firmy polonijnej produkującej mikrokomputer IMP 85, później prezes i udziałowiec firmy sprzedającej nieruchomości. W latach 1993 do chwili obecnej inwestor giełdowy i analityk rynków finansowych. Pracujący i publikujący w gazetach „Parkiet” i „Puls Biznesu”. Od grudnia  2004 w sektorze finansowym, od 2006 roku do chwili obecnej główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion (spółki Unicredit i Pekao SA). Publikuje w wielu mediach, obecny w radiu i telewizji w roli eksperta i komentatora.

Witold M.Orłowski, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.  Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.  Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku, były przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda.  W latach 1993-97 w Banku Światowym.  W latach 2001-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP.  W przeszłości również doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.  Autor 14 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.

Co niesie pandemia – skutki gospodarcze i ekonomiczne dla polskiego biznesu wg prof. Witolda Orłowskiego

Już teraz wiadomo, że polską gospodarkę czeka najpoważniejszy wstrząs od czasu II wojny światowej.
Jak przygotować polskie firmy na działanie w erze poepidemicznej?
Jak przygotować strategię, która uratuje firmy, zapobiegnie zwolnieniom, podtrzyma produkcję i wyniki finansowe w czasach globalnego kryzysu? To jedne z najważniejszych pytań na które odpowie prof. W. Orłowski. Poznamy różne scenariusze poepidemicznych realiów w polskiej ekonomii i biznesie oparte na analizach wybitnego polskiego ekonomisty.

Prelekcja przeznaczona jest dla członków zarządów firm, właścicieli i osób odpowiedzialnych za strategię rozwoju.

Odpowiemy m.in. na pytania:

– jak przebieg pandemii wpływa na wyniki ekonomiczne w skali mikro i makroekonomicznej?

– jakie mogą być reakcje rządów na skutki załaiania gospodarczego?

– jakie modele zachowań uczestników rynku przewidujemy i jak one mogą wpłynąć na finanse w Polsce i na
świecie?

Wielką zaletą webinaru jest to, że opiera się na najświeższych danych z różnych krajów oraz pokazuje, co może sprzyjać pokonaniu kryzysu, a jakie okoliczności i decyzje rządzących go raczej pogłębią.

Wykład ma również wymiar pozytywnej refleksji, jest dowodem na to, że wiedza pomaga pokonać lęk o przyszłość naszego biznesu, który wszyscy teraz odczuwamy. Prof. Orłowski odpowie na wszystkie pytania uczestników. Dla chętnych przewidzieliśmy możliwość zakupienia książki w formie ebooka prof. Witolda Orłowskiego: „Świat, który zachorował. Co nam przyniesie pandemia?

Były szef doradców ekonomicznych premiera RP, samodzielny analityk – ekonomista w BPH. Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim jako członek kapituły konkursu im. Kwiatkowskiego, Gazetą Finansową, Rzeczpospolitą, Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, dziennikiem giełdowym „Parkiet”. Ekspert ekonomiczny, członek zespołu do spraw reformy służby zdrowia przy Ministrze Zdrowia i Doradcy do Spraw Zdrowia Prezydenta Rzeczypospolitej. Członek rad nadzorczych: Griffin sp z o.o., Tarnowia, Verte Company, Tes Group S.A., Silesia Capital Found, Medica Polska TUW S.A., Banku Pocztowego i innych. Uczestniczył jako prelegent lub panelista, w licznych konferencjach poświęconych gospodarce, ekonomii, rynkom finansowym miedzy innymi organizowanych przez Narodowy Bank Polski, czy Giełdę Papierów Wartościowych. Najczęściej zamawiane tematy Marka Zubera to szeroko rozumiane kwestie gospodarczo – ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych.

Intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego Wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Ekonomista i autor interdyscyplinarnych prac naukowych opublikowanych w 26 językach. Podróżnik i maratończyk. 

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24 I 2010 – 24 I 2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek opiniodawczo-doradczej Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury VIII kadencji (w latach 2014-2016). Członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Nagroda Kisiela.

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, w przeszłości pełnił między innymi funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, członka Komisji Nadzoru Finansowego, wicegubernatora Baku Światowego, głównego ekonomisty w kilku bankach. We wszystkich instytucjach z którymi był związany inicjował i przeprowadzał procesy zmian, w NBP dotyczyło to na przykład sposobu zarządzania rezerwami dewizowymi, dzięki czemu Polska zarobiła dodatkowy miliard dolarów. Akademia awansowała w rankingu uczelni z 57 na 6 miejsce i jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem wielu artykułów, między innymi publikowanych przez Financial Times, Wall Street Journal i przez wszystkie ogólnopolskie gazety, licznych prac naukowych i książek. Ostatnia, pt. Go Global!, wydana w styczniu 2014 roku zawiera wywiady z 11 właścicielami polskich firm, które odniosły globalne sukcesy. Zespół prof, Rybińskiego stworzył unikalną metodę wyłaniania Globalnych Liderów Przyszłości, która jest obecnie stosowana w Polsce. W 2012 roku polscy przedsiębiorcy wybrali prof. Rybińskiego najchętniej słuchanym ekonomistą w rankingu Think Tank.

Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie.
W 1992 r. organizował Bank Rolno-Przemysłowy, a w latach 1993–1994 był dyrektorem generalnym firmy Legler Polonia. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 r. do 2013 r. pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 r. do 2013 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku. Z Bankiem BGŻ związany jest od września 2013 r., gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu, a od 30 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. był prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. 
Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Józef Wancer ponadto pełni funkcje: członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau, członka Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, członka Rady Business Centre Club.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Józef Wancer is a graduate of Economics at the City College of New York as well as Management and Interpersonal Relationships at Webster University in Vienna. For nearly 25 years he worked at Citibank as vice president and on managerial positions, among others, at Citibank branches in Japan, Austria, the United Kingdom and France. In the early 1990s, he began his management activity in Poland. He was an independent consultant who participated in establishing Citibank in Warsaw.
In 1992 he organized Bank Rolno-Przemysłowy and from 1993 to 1994 he was general director of Legler Polonia. For four years (1991-1994) he was member of the Supervisory Board of Powszechny Bank Kredytowy (PBK). In the years 1995-2000 he was vice president and president of the Management Board of Raiffeisen Centrobank in Warsaw. Then, he held the position of president of the Management Board of Bank BPH from 2000-2010. From 2010 to 2013 he was an advisor to the Management Board of Deloitte Poland and from 2011 to 2013 a deputy chairman of the Supervisory Board of Alior Bank.
From September 2013 to 31 August 2015 he has been associated with Bank, where he was president of the Management Board.

Besides, Józef Wancer holds the following positions: Member of the Supervisory Board of KRUK S.A., Member of the Board and Chairman of the Finance Committee of the Auschwitz-Birkenau Foundation, Member of the Board of Directors of the American Chamber of Commerce in Poland, Member of the Council of the Business Centre Club.
For his outstanding achievements in banking in the transformation period, Józef Wancer was honoured with the Gold Cross of Merit and the Order of Polonia Restituta.

Doktor ekonomii, twórca nadzoru KNF, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006-11), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-06). Pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej, związany z Instytutem Statystyki i Demografii (od 1994 r.). Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury. Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym i analizy makroekonomicznej.

Polski ekonomista, fizyk, w 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera fizyki i stopień doktora nauk ekonomicznych. Pracował w Katedrze Ekonomii w London School of Economics, był wykładowcą i badaczem w wielu instytucjach akademickich, w tym na uniwersytetach Kolumbii, Harvarda, Pensylwanii oraz Uniwersytecie Stanfordzkim w USA, holenderskim Institute for Advanced Studies i Central European University na Węgrzech. Większość jego badań i wykładów dotyczyła wzrostu gospodarczego, makroekonomii i porównawczych systemów ekonomicznych. 

W latach 80. był konsultantem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD i Komisji Europejskiej. W 1989 został doradcą polskiego rządu i członkiem zespołu, który zaprojektował polskie programy reform w czasie przełomowej fazy transformacji (tzw. plan Balcerowicza). 
W latach 1989–1995 i 1998–2002 pracował jako doradca polskiego Ministerstwa Finansów, w okresie 1995–1998 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W latach 1989–1995 był także oficjalnym polskim negocjatorem z MFW w sprawie wszystkich programów makroekonomicznych, a w latach 1990–1992 negocjował z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim plan redukcji polskiego długu. 
Stanisław Gomułka ma swój wpis w Who's Who in Economics (druga edycja, 1986 i trzecia edycja 1999) oraz w biograficznym słowniku największych (najczęściej cytowanych) ekonomistów świata. 

Profesor polityki europejskiej na Uniwersytecie w Oksfordzie oraz Ralf Dahredorf Fellow na St. Antony’s College. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim  i obronił pracę doktorską z dziedziny myśli politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Europejskim Uniwersytecie we Florencji i na holenderskim uniwersytecie w Leiden.
Autor wielu książek i artykułów w języku angielskim z dziedziny stosunków międzynarodowych, nauk politycznych i studiów europejskich. Dwie z jego książek ukazały się nakładem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w tłumaczeniu polskim: „Europa jako Imperium” (2007) oraz „Koniec Unii Europejskiej?” (2015).

Jan Zielonka is a Professor of European Politics at the University of Oxford and a Ralf Dahrendorf Professorial Fellow at St Antony’s College. His previous appointments included posts at the University of Warsaw, Leiden and the European University Institute in Florence. He has published numerous works in the field of international relations, comparative politics and the history of political ideas. His current work analyses the politics of European integration and disintegration. His latest books are: Is the EU doomed? (Polity Press, 2014) and Media and Politics in New Democracies. Europe in a Comparative Perspective (Oxford University Press, 2015).

Proposed topics of lectures:

The end of the liberal order.
Is the EU doomed?
Europe unbound: geopolitics, economics, migration and communication.
Who is afraid of Brexit?

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992 1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od ponad 30 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Ekonomista, doktor habilitowany, zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W okresie PRL-u działalność w opozycji demokratycznej, doradca i działacz Solidarności. Po 13 grudnia internowany. Po "przełomie" poseł na sejm (1989- 1997), przewodniczący Unii Pracy, od 2009 roku doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa NBP. Ekspert w zakresie finansów publicznych, transformacji polskiej gospodarki i polskiego "państwa opiekuńczego”.

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła również na SGPiS podyplomowe Studium Pedagogiczne i na SGH podyplomowe studia w zakresie metod wyceny spółki kapitałowej. Od roku akademickiego 2012/13 jest słuchaczką na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego, w Warszawie. Jest biegłym rewidentem, aktywnym członkiem samorządu biegłych rewidentów – Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 1995-1999 była Zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. Obecnie wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Do roku 2006 była Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. W 1991 roku założyła firmę audytorską, w której od  lipca 2012 roku jest Prezesem Zarządu. Była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarządu Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o.
Od października 2001 r. do listopada 2003 r. pełniła funkcję  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym czasie była członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzanie Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Była Przewodniczącą, między innymi: Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S. A. oraz członkiem Rad Nadzorczych: Polskie Sieci Energetyczne S. A., Ruch S. A. i TVP S.A. W latach 2007- 2010 była wykładowcą na studiach podyplomowych „Metody wyceny spółek kapitałowych” prowadzonych przez SGH, a od 2010 roku jest wykładowcą na studiach podyplomowych „rachunkowości i finansów” prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest współautorką zbiorowych prac: „Komentarz do ustawy o rachunkowości”, „Leasing” oraz autorką skryptu „Podstawy Rachunkowości”. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w „Parkiecie” oraz „Monitorze Finansowym”.

Doktor nauk technicznych, absolwent i wieloletni pracownik naukowy  Politechniki Śląskiej. Doktor Honoris  Causa Uniwersytetu w Ajou (Korea Pd). Laureat Nagrody Gospodarczej BCC i Platynowego Lauru Umiejętności RIG w Katowicach. Wieloletni członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, konkursu ,,Teraz Polska”.
Poseł na Sejm X, I i III kadencji.
Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie premiera Jerzego Buzka. Autor bezprecedensowej w Europie reformy górnictwa (rządowego programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego). Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,  był doradcą prezesa Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, prezesem CBS. Obecnie Senior Advisor w Roland Berger Strategy Consultants.
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.

Doktor nauk ekonomicznych, od 2006 roku główny ekonomista w banku Societe Generale w Polsce. W latach 1994-2005 pracował w Ministerstwie Finansów gdzie brał m.in. udział w pracach związanych z zarządzaniem długiem publicznym oraz przygotowaniem „Programów Konwergencji”.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, specjalność ekonometria i statystyka. Pracę doktorską z polityki pieniężnej obronił w 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem programu Executive MBA prowadzonego przez Uniwersytet Maryland i Uniwersytet Łódzki.

Jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (przedmioty: bankowość, zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie) a także w Warszawskim Instytucie Bankowości. Pełni rolę arbitra w sporach skierowanych do Sądu Polubownego przy KNF.

Wielokrotnie wyróżniany w konkursach prognostycznych wskaźników makroekonomicznych i kursów walutowych. W 2016 roku zdobył nagrodę dla najlepszego analityka makroekonomicznego roku, przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet, „Rzeczpospolitą oraz Narodowy Bank Polski. Autor licznych artykułów o tematyce ekonomicznej.

 

Jaroslaw Janecki chief economist at Societe Generale in Poland since 2006. He was working for the Ministry of Finance, where he was Minister’s adviser in the Financial Policy, Analysis and Statistics Department. He participated, among others, in state budget projects and convergence programmes. He co-operated with the institutions of the European Union and participated as a representative of the Finance Ministry in the OECD working groups. Jaroslaw holds a Ph.D. in Economics from the Warsaw School of Economics. He also completed a joint executive MBA study at Lodz University and the University of Maryland.

He is a lecturer at the Łazarski University in Warsaw (banking, liquidity management in an enterprise) and also at the Warsaw Banking Institute.

Janecki has been awarded many times in forecasting competitions of macroeconomic indicators and exchange rates.  He has been named the Macroeconomic Analyst of the Year by “Parkiet” and “Rzeczpospolita” dailies and the National Bank of Poland in 2016. Author of numerous articles on economics.

Absolwent Szkoły Głównej Handlową w Warszawie, gdzie w 2007 r. obronił doktorat, a od 2008 r. jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych. W latach 2011-2018 był głównym ekonomistą Plus Banku S.A. Związany z fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie w latach 2010-2011 był głównym ekonomistą. W latach 2004-2008 pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie kierował zespołem ds. badań rynku pracy w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych. Był członkiem Rady Edukacji Ekonomicznej NBP. Od 2018 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z ekonomią pracy, systemem emerytalnym, finansami publicznymi, reformami rynku pracy i rynku produktów oraz instytucjonalnymi determinantami wzrostu gospodarki. W 2016 r. kierował zespołem, który opracował raport na temat dodatkowego, dobrowolnego systemu emerytalnego w Polsce.

Jest autorem licznych analiz i komentarzy dotyczących bieżącej sytuacji ekonomicznej. Dwukrotny laureat konkursów NBP i dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego analityka makroekonomicznego.

Ekonomista i statystyk, absolwent ekonometrii na SGH (wówczas SGPiS), dr nauk ekonomicznych (UW), były stypendysta Fulbrighta w USA. Od lipca 2017 roku prezes zarządu fundacji naukowej Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. Były prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wieloletni wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Pracował w Sekretariacie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, był konsultantem Banku Światowego. Był członkiem komitetu doradczego CEIES w Eurostacie, biurze statystycznym Komisji Europejskiej. Wykładowca gościnny na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, w Szkole Głównej Handlowej, Collegium Civitas i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich i wieloletni wiceprzewodniczący. Był arbitrem w Sądzie Polubownym Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP od lat 90., zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zasiadał w organach doradczych kilku ministerstw, kierował zespołami badawczymi, jest autorem dwóch książek i autorem lub współautorem kilkuset raportów i artykułów. Komentator i publicysta gospodarczy.

Adiunkt na Wydziale Bankowości i Finansów w WSFiZ (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – Członek Rady Wydziału Finansów i Bankowości.
Prowadzi wykłady na kilku uczelniach wyższych w Warszawie: Akademia im. L. Koźmińskiego, Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA (Master of Business Administration) na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Uczestnik programu ECESP (East Central European Scholarship Program) na Uniwersytecie w Wisconsin – La Crosse (USA) zarządzanym przez Georgetown University w Washington. Tytuł doktora uzyskał w roku 2001 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (tematyka z zakresu inżynierii finansowej). Był pracownikiem Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao S.A. (1995-1996), Później w latach 1996- 1999 zajmował się tworzeniem pierwszych giełdowych instrumentów pochodnych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A.
Potem rozpoczął karierę zawodową w bankowości rozpoczynając pracę w Citibank Poland S.A. (później Citibank – Bank Handlowy) przechodząc tam kolejne etapy korporacyjnego ryzyka kredytowego w działach analizy i oceny ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji (lata 1999-2002). W roku 2002 rozpoczął pracę w Banku BPH w dziale restrukturyzacji klientów korporacyjnych i tam pracował do roku 2004. Uczestniczył również w tworzeniu strategii rozwoju dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, która została zaakceptowana przez Ministra Transportu. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy w firmie FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Producent odlewów ciśnieniowych ze stopu cynku magnezu, aluminium oraz tworzyw sztucznych. Odpowiedzialny za politykę finansową Spółki i zdobycie finansowania w procesie restrukturyzacji. Jest też członkiem rad nadzorczych dwóch spółek z sektora nowoczesnych technologii.
Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacyjnych i projektów doradczych, w dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu zarządzania ryzykiem. Przeprowadzone szkolenia m.in. w bankach i firmach: NBP, Bank PKO BP, Alior Bank S.A., Bank BPH, Deutsche Bank, BGK, DNB Nord, PARP, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe i wiele otwartych dla różnych firm (m.in. MiŚP). Obecnie świadczy również usługi doradztwa finansowego (biznes plany, wyceny, programy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych) dla wybranych podmiotów.

Współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej działającej od 1990 roku, największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce, zrzeszającej ponad 150 izb a poprzez nie kilkaset tysięcy firm. W latach 2008-2016 Wiceprezes EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. poseł na Sejm RP. Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego.  Odznaczony wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Wykładowca programu Executive MBA w ramach programu Microeconomics of Competitiveness (Harvard Business School). Pełni rolę Dyrektora Centrum Biznesu Międzynarodowego w Spółce Celowej tejże uczelni, odpowiadając za wsparcie polskich przedsiębiorców w analizie zagranicznych rynków i planowaniu międzynarodowej ekspansji. Oprócz wielu lat praktyki consultingowej, pracował m.in. w branży FMCG (Niemcy), w doradztwie strategicznym (Francja) oraz międzynarodowym rozwoju sprzedaży (Wielka Brytania). Jest absolwentem wiodących w Europie programów magisterskich na ESCP Europe (Francja), City University of London (Wielka Brytania) oraz Europäische Wirtschaftshochschule Berlin (Niemcy). Brał udział w charakterze kierownika lub członka zespołu w szeregu grantów badawczych związanych z zagraniczną ekspansją przedsiębiorstw i jej wpływem na ich wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Swoje badania publikował m.in. w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych (np. Journal of World Business) czy biznesowych (np. Harvard Business Review Polska).

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie finansów i controllingu. Trener prestiżowej organizacji IBCS Institute (IBCS, International Business Communication Standards), członek międzynarodowego zespołu ICV International Work Group, CIMA Adv. Dip. MA.
Po kilkunastu latach pracy w controllingu założyła swoją firmę i opracowała dziesiątki projektów koncepcyjnych dla zespołów controllingu. Uczestniczyła w procesach przygotowania dobrze znanych polskich firm firm do zmian właścicielskich. Obecnie realizuje międzynarodowe projekty controllingu grupy ICV (International Work Group) oraz projekty raportowania dla top managementu według standardów IBCS®.

Autorka publikacji w prasie fachowej, certyfikowany trener webcast i e-learning. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych SGH, liczne szkolenia i konferencje w różnych krajach (Niemcy, Chorwacja, Rosja, Wielka Brytania, Hiszpania, Austria).
Jej zawodowa wizja to praca nad ciągłym podwyższaniem poziomu świadomości controllingu poprzez dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami dla top menedżerów. Uczestniczy w tworzeniu kultury szybkiej i jasnej informacji dla podejmowania decyzji.

Wie, że najwięcej można dostać dając i dzieląc się.

Cytaty Edyty Szarskiej:

„Różnorodność form raportów i analiz odchyleń sprawia, że ich czytanie jest czasochłonne i może być niejednoznaczne. Standardy IBCS® są praktyczne i prowadzą do absolutnej prostoty przekazu. Jednocześnie są najtrudniejszym tematem, z jakim spotkałam się w mojej długiej karierze zawodowej controllera. Ich wartość dla firm stosujących tą koncepcję daje mi mnóstwo satysfakcji i pasjonuje mnie każdego dnia.

IBCS® to kompetencje, które będą kluczowe dla controllerów, FP&A, advanced analysts w najbliższej przyszłości, ponieważ są gwarancją jakości informacji zarządczej, optymalizują czas komunikacji finansów z biznesem i podnoszą bezpieczeństwo transparentności raportów CFO.”

„Standardy IBCS® są jedynie kwestią czasu:
po pierwsze: bezdyskusyjnie skracają czas rozumienia informacji przez zarząd i biznes po drugie: to jedynie kwestia czasu, kiedy staną się powszechne na całym świecie.”

Proponowane wystąpienia-inspiracje dla top managementu, dla CFO i najwyższego szczebla controllingu:

Temat 1: Światowe standardy IBCS®, czyli jak uniknąć tarapatów w prezentowaniu informacji dla inwestorów.

Na przykładach różnych dobrze znanych globalnie organizacji Prowadząca przedstawi kilka dobrych rad jak prezentować polskie firmy na arenie międzynarodowej według standardów IBCS® (International Business Communication Standards).

Temat 2: Po pierwsze komunikat. Po drugie wzmocnienie wizualizacją.

Różnorodność form raportów i analiz sprawia, że ich czytanie jest czasochłonne i może być niejednoznaczne. Warto wiedzieć, jak unikać błędów w wizualnym odbiciu przekazu, który chcemy wypowiedzieć. Podczas wystąpienia bazując na realnych przykładach opowiem, jak według IBCS® wyrazić, co mówią liczby. Podpowiem, jak dobrać sposób prezentowania informacji zarządczej do słów, do składni.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główny doradca ekonomiczny Platformy Obywatelskiej. Były przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich i były członek Rady Polityki Pieniężnej (2010-2016). Wcześniej pracował na różnych stanowiskach w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów, think-tankach i sektorze finansowym. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Uczestniczył w programach pomocy technicznej dla banków centralnych z innych krajów. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Absolwent programu WEMBA, prowadzonego wspólnie przez University of Minnesota i SGH. Wykładał w ramach programu CEMBA, prowadzonego przez University of Quebec at Montreal i SGH. Odznaczony medalem „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, najwyższym wyróżnieniem w bankowości w Polsce. Laureat m.in. nagrody Fundacji im. Leopolda Kronenberga, najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia dla ekonomisty, nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów, oraz nagrody im. Fryderyka Skarbka, przyznawaną przez PAN raz na trzy lata, za pracę „Kryzys banków centralnych. Skutki stóp procentowych bliskich zera”. Autor 5 książek, wielu artykułów w czasopismach naukowych (z listy filadelfijskiej), jak również dziesiątek artykułów prasowych.
 
Professor of economics at Warsaw School of Economics (WSE). Chief economic advisor of the Civic Platform. Former chairman of Association of Polish Economists and former member of the Monetary Policy Council (2010-2016) at the National Bank of Poland. Previously at various other positions in Poland’s central bank, the Ministry of Finance, academia, think-tanks and financial sector. Member of supervisory boards of various companies. Participated in programmes of technical assistance to central banks. Completed research internships at the European Central Bank and the World Bank. A graduate of WEMBA, an Executive MBA program organized jointly by the University of Minnesota and WSE. Lectured at CEMBA, a joint Executive MBA program of the University of Quebec at Montreal and WSE. Awarded the Badge of Merit for Banking, the highest honour in the field of banking in Poland. A holder of the Kronenberg Foundation award, the most prestigious Polish award in the field of economics, the award of the Polish Academy of Sciences for outstanding scientific achievements in the field of finance, and the Fryderyk Skarbek award of the Polish Academy of Sciences for the book Central banks’ crisis. Effects of interest rates close to zero. Author or co-author of 5 books, many peer-reviewed articles and scientific papers, as well as tens of economics-themed articles published in popular press.

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Był wiceprzewodniczącym RN TFI Esaliens oraz członkiem RN w MAK Investments S.A.

Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Od lutego 2006 prowadzi własną firmę doradczą.

Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doradca w obszarach nauk behawioralnych. Otrzymała doktorat z ekonomii behawioralnej z Warwick Business School, gdzie była stypendystką The Behavioural Insights Team oraz brytyjskiego Economic and Social Research Council. W ramach doktoratu i we współpracy z rządem brytyjskim prowadziła badania dotyczącego tego, jak komunikować problemy społeczne, aby ludzie chcieli je rozwiązywać.

Przed rozpoczęciem pracy doradczo-naukowej, pracowała przez 10 lat w obszarze marketingu w Polsce i we Włoszech, w sektorach telekomunikacyjnym, bankowym i mediowym. Posiada certyfikat Professional Diploma in Marketing, wydawany przez The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii, jest certyfikowanym coachem ICF i Bulletproof Training Institute oraz nauczycielem jogi.

PhD is an adviser in the field of behavioral science. She holds a PhD in behavioral economics from Warwick Business School, where she was The Behavioral Insights Team an British Economic and Social Research Council scholar. As part of her doctoral work and in collaboration with the British government, she conducted research on how to communicate social problems to encourage people to address them.

Before embarking on the consulting, training and academic journey, Julia worked for 10 years in marketing in Poland and Italy, in the telecommunications, banking and media sectors. He holds the Professional Diploma in Marketing certificate, issued by The Chartered Institute of Marketing in Great Britain, is a certified ICF and Bulletproof Training Institute coach and a yoga teacher.

Studiował Matematykę oraz Telekomunikację na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Karierę w spółce Amplus rozpoczął 10 lat temu jako Młodszy Kupiec. Dziś po zdobytych latach doświadczeń, piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.
Bartłomiej Skrzydlewski jako lider wie, że nie ma sukcesu bez współpracy, dlatego kluczowe dla niego są partnerstwo, zaufanie, zaangażowanie, szacunek i ciężka praca. Mając na celu świadomy i zrównoważony wzrost łączy praktykę dobrego biznesu z najnowocześniejszymi standardami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi.
Wolny czas poświęca na rozwój osobisty, regularnie szkoląc swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach takich jak ITL Personal Leadership Academy oraz studiując na kierunku Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Chętnie propaguje zdrowy tryb życia i żywienia.
Pasjonat nurkowania, muzyki, sztuki i filmu, namiętny podróżnik. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata.

He studied Mathematics and Telecommunications at the Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków. He started his career at Amplus 10 years ago as a Junior Merchant. Today, after years of experience, he holds the position of President of the Management Board and CEO.
Bartłomiej Skrzydlewski, as a leader, knows that there is no success without cooperation, therefore partnership, trust, commitment, respect and hard work are crucial for him. With a view to conscious and sustainable growth he combines good business practice with state-of-the-art production and distribution standards.
He spends his free time on personal development, regularly training his skills through participation in professional trainings such as ITL Personal Leadership Academy and studying Executive MBA at Kozminski University in Warsaw. He is keen to promote a healthy lifestyle and nutrition.
Passionate about diving, music, art and film, devoted traveller. Privately a happy husband and dad.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE