Mikołaj Zysk

Dyrektor Biura ds. Sankcji, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, z bankowością i Bankiem Handlowym związany od ponad 20 lat. Od 2006 roku w obszarze Compliance (AML) gdzie aktywnie brał udział w tworzeniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz nadzorem nad jego poprawnym funkcjonowaniem. Od 2013 specjalizuje się w tematyce ryzyka Sankcji zarządzając kompleksowym programem, którego celem jest tworzenie i rozwijanie istniejących standardów zapobiegania naruszeniom programów sankcyjnych we wszystkich obszarach działalności banku uniwersalnego. W 2021 nagrodzony Odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Menedżer z dużym doświadczeniem na wyższych stanowiskach kierowniczych w polskim sektorze bankowym i reputacji innowacyjnego przedsiębiorcy w gospodarce cyfrowej. Pełnił funkcję Prezes Zarządu, Wiceprezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wielu bankach w Polsce i zagranicą. Prowadził szereg projektów restrukturyzacyjnych i start’upowych w Polsce, w Republice Czeskiej i Słowackiej, w Chinach oraz na Malcie i w Gibraltarze, wprowadzając na rynek szereg uznanych marek jak: Bank Polski, mBank, MultiBank i Bank SMART
W latach 1983-1990, Lachowski pracował jako asystent naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej.
W latach 1987-1992, Lachowski kierował własną firmę konsultingową, INTEXIM – Centrum Analiz Ekonomicznych, który specjalizowała się w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym i finansowym.
W 1993 roku rozpoczął pracę w Powszechnym Banku Gospodarczym (PBG) w Łodzi jako członek zarządu odpowiedzialny za restrukturyzację portfela złych długów banku. W latach 1996-1998 był Pierwszym Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną.
Od 1998 do 2000 roku pełnił funkcję Lachowski Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności BP (PKO BP), początkowo odpowiedzialny za bankowość detaliczną, a następnie za wszystkie linie biznesowe, w tym bankowość korporacyjną i inwestycyjną.
W 2000 Lachowski rozpoczął pracę w BRE Banku (obecnie mBank) jako członek zarządu odpowiedzialny za dwa projekty typu greenfield, stworzenie mBanku – pierwszego internetowego banku w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, i MultiBanku, nowoczesnego banku uniwersalnego (MultiBank) dla klasy średniej oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
W listopadzie 2007 roku Lachowski zainicjował projekt europejskiego banku detalicznego poprzez ekspansję mBanku w Czechach i na Słowacji w oparciu o jednolity paszport UE.
W 2004 roku Lachowski został Prezesem Zarządu BRE Banku. W marcu 2008 roku BRE Bank został wyróżniony tytułem "Najlepsza instytucja finansowa".
W latach 2013-2015, Lachowski był Prezesem Zarządu FM Bank PBP (Bank Smart oraz BIZ Bank)
Lachowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem.Jest autorem wielu artykułów i opracowań na temat innowacji w zakresie finansów, zarządzania i strategii. Opublikowane książki: Droga innowacji. Pracuj ciężko, baw się, zmieniaj świat (2009);Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie (2011); Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych (2013).
Jest pasjonatem biegania (ukończył ponad 30 maratonów) i wspinaczki wysokogórskiej (zdobył między innymi Aconcagua, Ojos del Salado, Denali, Elbrus, Mt Blanc, Mt. Vinson, Kilimandżaro).

 

Slawomir Lachowski is professional with extensive experience in senior managerial positions in the Polish banking industry and a recognized entrepreneur in digital finance. He served as CEO, Chairman of the Board and Member of Management Board in several banks in Poland and abroad over the last 23 years. He led several start-up bank projects in Poland, Czech Republic and Slovakia resulting in creation of well recognized brands as mBank, MultiBank and Bank SMART.
Career. In the years 1983-1990, Lachowski worked as a research assistant at the Institute of Economic Development at the Warsaw School of Economics.
In 1987-1992, Lachowski directed a consulting firm, INTEXIM – Centre for Economic Analysis, which specialized in strategic and financial advice.
In 1993, Lachowski started working in Powszechny Bank Gospodarczy (PBG) in Lodz as a board member responsible for the restructuring of the bank's bad debt portfolio. In 1996-1998, Lachowski was the First Deputy President of the Management Board at the PBG responsible for retail, corporate and investment banking.
From 1998 to 2000, Lachowski served as the Executive Vice President of the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności BP (PKO BP), initially responsible for retail banking and for all business lines, including corporate banking, investment banking.
In 2000, Lachowski began working at BRE Bank (now mBank) as a board member in charge of two greenfield, retail banking projects: mBank, the first internet bank in Poland and Central and Eastern Europe, and MultiBank, a modern brick and mortar bank for the emerging middle class and small and medium enterprises (SME). Both banks were successfully launched – mBank within 100 days in November 2000 and MultiBank in 2001.
Lachowski initiated the project of a European retail bank based on EU passport with international expansion of mBank to the Czech Republic and Slovakia in November 2007.
In 2004, Lachowski become the CEO of BRE Bank. In March 2008 BRE Bank was awarded the title “Best Financial Institution” in 2008.
In 2013-2015, Lachowski was the CEO of FM Bank PBP (Bank Smart and BIZ Bank)
Slawomir is a graduate of Warsaw School of Economics where he received a MA in Economics with honours, magna cum laude.
Slawomir is an author of several articles and papers on innovation in finance, management and strategy. Books published: Disruptive Innovation in Banking: A Business Case in Low-Cost Finance. How to Win Against the Leaders by Creating Strategic Competitive Advantage and Real Value for Customers (2009); The Journey Not  the Destination. Values in Life and Business (2011);Values in Action. Leadership in turbulent times (2013).
Slawomir is a passionate runner (accomplished 30 marathons) and mountaineer (summited Aconcagua, Ojos del Salado, Denali, Elbrus, Mt Blanc, Mt. Vinson, Kilimanjaro).

Od ponad 20 lat związany z branżą teleinformatyczną. Przez ostatnie 4 lata wiceprezes przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Exatel S.A. oraz NOM Sp. z o.o..Wcześniej: wiceprezes Telewizji Polskiej SA, prezes CL City SA (softwarehouse) i Edison SA (telekom). 

Dyrektor w spółkach Prokom Investment S.A., Prokom Internet S.A. Prokom Software S.A. oraz ComputerLand S.A..W administracji rządowej dyrektor Gabinetu Ministra Łączności oraz Biura Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Członek Rad Nadzorczych m.in.: Energotel S.A., NOM Sp. Z o.o., Edison S.A., Koma S.A., SPIN S.A., Elterix S.A., Milmet S.A., Famur S.A , Internet Sp. z o.o. 
Z wykształcenia mgr inżynier elektroniki o specjalności radiokomunikacja (absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni). Uczestnik kursów podyplomowych The Craig School of Business Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, a także Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyła studia MBA we francuskim INSEAD, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Akademię Muzyczną w Katowicach. Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, przez większość tego okresu związana z sektorem telekomunikacyjnym. Przedsiębiorca i inwestor.
Członek Rady Dyrektorów Pepco Group NV, inwestor i Prezes Zarządu Grupy Modne Zakupy (intymna.pl), inwestor i Przewodnicząca Rady Nadzorczej  w spółkach Talkin’ Things i Rentplanet.
W latach 2015- 2020 Prezes Zarządu Virgin Mobile Polska.Virgin Mobile CEE. W trakcie swojej kariery zawodowej była m.in. Dyrektorem Wykonawczym ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej w Telekomunikacji Polskiej, Prezesem Zarządu PTK Centertel (operator sieci Orange), Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży w PKN Orlen, Prezesem Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Prowadziła niezależną działalność doradczą i inwestycyjną. Pełniła również funkcje członka rad nadzorczych takich spółek jak PZU, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,  ABC Data, Orlen Deutschland oraz PGNiG Norway (PGNiG International), była również członkiem Rady Dyrektorów AR Packaging Group AB.

Wielokrotnie piastował kierownicze stanowiska w amerykańskich, niemieckich i polskich korporacjach. Prezes Dr Oetker Poland , Prezes Intersnack Poland, Dyrektor Finansowy EBS, Dyrektor Dpt. Sprzedaży Banku Pocztowego, Dyrektor Marketingu Bayer, Dyrektor Handlowy Schoeller, Field Menadżer i European Trener w Johnson & Johnson . 
Specjalizuję się w FMCG, firmach medycznych i farmaceutycznych. Działa na polu zarządzania zmianami, kontrolingu, restrukturyzacji i rozwoju. Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian, EBS, Bank Pocztowy, PZU, Dekade , Medim, to tylko kilka organizacji, dla których pracował jako doradca i interim menadżer. Bogate doświadczenia w pracy z ludźmi przechodzącymi przez proces zmian, wzbogacił o certyfikat Coacha ICC. Rozwija swoją praktykę niezależnego coacha i szkoleniowca. Jest członkiem ICF. 
Certificated Coach ICC , Top Management Training" Mercuri International"- Edinburg,Time Management " Learning International Co" Budapest,Competitive Marketing Strategies,,Richards Training Institute International” London, People Management & Coaching ,, R.M.I Resource Management International”- Denver,Professional Selling „Johnson & Johnson Sales Institute"- Paris, Post Graduated Specialisation : History of Art ,, Perugia Universita per gli Stragnieri "Perugia, Mgr inż. architekt, Politechnika Warszawska . Grafik projektant, Specjalista ds. zarządzania, menedżer, trener, coach. Certyfikowany pilot Drona, bezzałogowego helikoptera –Sasscatuan-Canada. 

 

He executed several times leading positions in American, German and Polish companies. Former CEO of Dr Oetker Poland , Intersnack Poland, CFO of EBS, Postal Bank Sales Director, Marketing Director of Bayer, Sales Director of Schoeller,  Field Manager and European Trainer in Johnson & Johnson.
He specialises in FMCG, Medical and Pharmaceutical Companies and actively works in change management, controlling, restructuring and development areas. He was a counsellor and interim manager for Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian,  EBS, Postal Bank, PZU, Dekade and Medim companies – just to mention those few.
He enriched his work experience in transformation systems with Coach ICC certificate. He has been developing his career of independent coach and trainer. He is a member of ICF.
Certificated ICC Coach , Top Management Training" Mercuri International"- Edinburgh, Time Management " Learning International Co" Budapest, Competitive Marketing Strategies, Richards Training Institute International” London, People Management & Coaching ,,R.M.I Resource Management International”- Denver, Professional Selling „Johnson & Johnson Sales Institute"- Paris, Post Graduated Specialisation: History of Art ,,Perugia Universita’ per gli Stranieri" Perugia, 
Warsaw Technology University MD. DTP and management expert, Manager, Trainer, Coach. Certified pilot of unmanned  Drone helicopter – Sasscatuan – Canada.

Competence aras: 

Communications 
Innovation organization structure, team building
Managing as serving a cause
Managing consents –negotations
Me, Coach-Firm. (4xI) Identify, Initiate, Inspire, Implement (4xI) 

W swojej pracy na wysokich szczeblach zarządczych pełniła i pełni na co dzień funkcję lidera jako mówca, trener, doradca i mentor, prezentując przy tym świeżą perspektywę, mocno skłaniając do refleksji oraz inspirując w kierunku bardziej humanistycznego podejścia do przywództwa i bardziej zrównoważonego sposobu zarządzania wynikami i sukcesem w organizacji.
Ania przekonuje, że „to co osiągniesz jest ważne, jednak sposób, w jaki to zrobisz, jest daleko ważniejszy. Twój znak firmowy, niczym piętno, najmocniej odciśnie się na zbudowanym przez Ciebie środowisku, kulturze, jaką zaszczepisz i organizacji, którą stworzysz.”
Ania współpracuje z najróżniejszymi organizacjami z całego świata – od Dalekiego po Bliski Wschód, od północnych krańców Europy po samo południe Afryki oraz z odbiorcami z jej macierzystej Ameryki Północnej. Prowadzone przez nią wystąpienia dla leaderów dostarczają jasnych ram działania, które są wypełnione jej osobistymi doświadczeniami i praktycznymi metodami ich zastosowania. Warsztaty “It’s in the HOW” („Chodzi o to, jak”) i “Everything Communicates” („Wszystko niesie ze sobą przekaz”) to tylko niektóre z wystąpień Ani, które pomogą Ci uruchomić nowe pokłady energii na rzecz jeszcze bardziej zaangażowanej organizacji.
Ania czerpie z doświadczeń zdobytych w pracy dla producentów – gigantów dóbr konsumpcyjnych, takich jak Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic Bottling Company czy The Coca-Cola Company. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej banku Millennium.

Będąc z jednej strony ekspertem biznesu Ania czerpie także z wiedzy i doświadczeń spoza świata korporacji, mogąc pochwalić się poważnym zaangażowaniem w działalność niekomercyjną. Udziela się w stowarzyszeniach branżowych na szczeblu zarządczym w ramach programu “świadome przywództwo”.
Jej praktyka i doświadczenie doradczo-mentorskie cieszą się ogromnym powodzeniem w kręgach inicjatyw edukacyjnych, aktywizacji kobiet oraz w sektorze przedsiębiorstw społecznych, jak np. Fundacja Nagrody Hult, społeczność Social Wolves – Zwolnieni z teorii, stowarzyszenie Global Shapers – program Mentor4Starters. Za wkład w rozwój talentów wśród młodych liderów Ania otrzymała w 2016 roku nagrodę “Charyzmatyczna Kobieta – Business and Social Enterprise Award” przyznawaną przez Why Story Polska a w 2011 – nagrodę „World of Difference 100 Award” przyznawaną przez International Alliance for Women(TIAW) za działalność na rzecz aktywizacji i upodmiotawiania kobiet.
Ania ma polskie korzenie, choć urodziła się i wychowała w Kanadzie; ukończyła z wyróżnieniem Wilfrid Laurier University w Ontario w Kanadzie.

 

Anna Jakubowski – working as a Senior Executive, Ania relates her daily leadership practices to the areas of speaking, training, consulting and mentoring. She inspires; bringing a fresh perspective and encouraging self-reflection, to promote a more human approach to leadership, and a more sustainable approach to how organizations deliver their bottom line.

“With a conviction that ‘what’ you achieve is important, ‘how’ you achieve it, makes all the difference. Your leadership legacy will be the environment you create, the culture you instil and the organization you build.”

Ania draws from her experience working for consumer good ‘giants’ Procter & Gamble, Coca-Coca Hellenic Bottling Company and The Coca-Cola Company. She currently serves as a Supervisory Board Member of Bank Millennium S.A.

As a business practitioner, she also draws from learning and experience outside of the ‘corporate walls’, given her extensive community contributions. She is engaged in thought leadership at the Board level with industry associations. As well, a highly sought-after mentor and advisor to educational, empowerment and social enterprise initiatives like the Hult Prize Foundation, Social Wolves – Exempt from Theory, the Global Shapers – Mentor4Starters program. For her contributions to talent development in young leaders she was recognized and awarded in 2016 with a “Charismatic Woman – Business and Social Enterprise Award” from Why Story Polska, and in 2011 with the “World of Difference 100 Award” – from The International Alliance for Women (TIAW) for her contributions to women’s empowerment.
She has connected with diverse organizations and audiences from the Far East to the Middle East, from the northern tip of Europe to the south edges of the African continent, as well as her native North America. Her leadership talks provide a framework, along with personal examples and practical tools to put into action. “It’s in the HOW” and “Everything Communicates” are examples of addresses that put you on the path to a more engaged you, a more engaged organization.

Head of Poland w Facebooku. Odpowiada za rozwój biznesu i pracę z klientami na polskim rynku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży mediowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 15 lat była związana z agencją MediaCom, gdzie najpierw pełniła funkcję Dyrektor Zarządzającej oraz Dyrektor ds. rozwoju biznesu, by w 2008 roku przejąć rolę CEO agencji. Przez 10 lat była odpowiedzialna za strategię oraz rozwój firmy.
Prywatnie – mama dwóch córek, w wolnych czasie tańczy polskie tańce ludowe.

Aktywnie wspiera kobiety w biznesie (m. in. w ramach inicjatyw LeanIn oraz Mentors4Starter). Dwukrotnie wyróżniona w konkursie AdMan (2014, 2016), w 2015 r. otrzymała prestiżowy tytuł Bizneswoman Roku.

Head of Poland at Facebook. She is responsible for business development and working with clients from the market. A manager with over 20 years of experience in media & marketing in the CEE region. For 15 she was working at MediaCom media agency, first as a Managing Director and New Business Director, than as a CEO leading company for a decade.
A mom of 2 wonderful girls, spends her free time folk dancing.

 

Jako 18-latek sprzedał swoją pierwszą innowację dla Wargon Alloys. Jako 20 latek został najmłodszym doradcą ds. innowacji w Szwedzkiej Państwowej firmie ALMI Foretagspartner. W 2006 r. stworzył wspólnie z doktorantem spółkę KYAB AB, która na podstawie innowacji mierzy wykorzystywanie energii w budynkach. W 2008 r. otrzymał patent za innowacyjną przykrywkę do mikrofalówek. W 2009 wydał książę jak iść od pomysły do komercyjnego produktu. Rok później brał udział w produkcji programu telewizyjnym 72 hour race – jak skomercializować pomysł w 72 godziny. Tego samego roku miał własny program w Szwedskim Radiu SR P4. Od 2006 roku pomagał tworzyć OnlinePizza Norden AB. W 2009 roku dołączył na pełen etat, żeby rozpocząć działalność w Polsce. Dokładnie w Łodzi. Tu Kaniuk założył spółkę córkę. Portal ruszył w styczniu 2010 roku. W ciągu zaledwie 2 lat udało się uzyskać przewagę na polskim rynku. Rok 2012 – huczne przejęcie OnlinePizza Norden (w tym także łódzkiego portalu) przez niemieckiego inwestora – Delivery Hero, za które Kaniuk i jego wspólnicy otrzymali 120 milionów złotych. Sukcesy sprawiły, że Kaniuk stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich startupowców. W 2013r. otrzymał główną nagrodę w kategorii Wzór Przedsiębiorczości od SF BCC. Wśród nagrodzonych był również Rafał Brzoska, który otrzymał nagrodę w kategorii Siła Przedsiębiorczości. Kaniuk jest równiez Członkiem Rady Nadzorczej w spółce która stworzyła jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce, Listonic. Od 2013 roku inwestuje razem z Łukaszem Wejchertem w aplikację iTaxi, najpopularniejsza aplikacja do zamawiania taksówki w Polsce. Dzisiaj pełni funkcję Prezesa Zarządu iTaxi Sp. z o.o. 

Lech Kaniuk działa jako Anioł Biznesu od 2013r. Zainwestował w nagrodzone spółki jak Prowly.com i Migam.org. Kaniuk założył również spółki Bean & Buddies, producent kawy wyższej jakości dla firm oraz JLS Property, spółka która inwestuje w nieruchomości pod wynajem. 

 

Lech Kaniuk is a serial innovator and entrepreneur. He sold his first innovation at the age of 18. He has done a spin-off from the University of Technology in Lulea, Sweden. He was the youngest Innovation management consultant at ALMI Foretagspartner, wrote the book Innovationshandboken – 10 steps how to commercialize your idea, co-produced the TV show 72 hour race – how to commercialize a innovation in 72 hours and had his own radio show, also about innovations. He helped develop OnlinePizza Norden AB a online food delivery platform to enter 4 countries. In 2012, he sold the company together with his co-founders to Delivery Hero for EUR 30M. Since 2013, he has been an active Business Angel and invested in several today known startups in Poland like, Prowly.com, Migam.org and iTaxi. Since end of 2016, he joined iTaxi as CEO. 

Twórca, założyciel i współwłaściciel Grupy Integer.pl, właściciela Paczkomatów® InPost – największej na świecie sieci urządzeń do samodzielnego nadawania i wysyłania przesyłek. Zagraniczna ofensywa Grupy Integer.pl obejmuje swym zasięgiem liczne kraje w Europie, Ameryce Południowej i Północnej oraz na Bliskim Wschodzie.

Rafał Brzoska jest specjalistą w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju strategii sprzedaży oraz kreowania nowych możliwości rozwoju biznesu. W Grupie Integer.pl – poza funkcją zarządczą – odpowiada również za pozyskiwanie kluczowych partnerów biznesowych i kontraktów handlowych oraz budowanie długofalowej strategii rozwoju, opartej na innowacyjnych technologiach i niestandardowych rozwiązaniach biznesowych.
Znakomity strateg i wizjoner, kreujący trendy i zmieniający oblicze polskiego rynku e-commerce. To również doświadczony menedżer, przewidujący trendy rynkowe i specjalizujący się w nowopowstających rynkach o dużym potencjale wzrostu. Specjalista w zakresie tworzenia perspektywicznych oraz długofalowych planów i strategii biznesowych. Dzięki niestandardowej wizji rozwoju oraz koncepcyjnemu modelowi zarządzania i nowatorskiemu podejściu do biznesu, promuje polską innowacyjności na całym świecie.
Rafał Brzoska z powodzeniem buduje sieć Paczkomatów® InPost – terminali do samodzielnego nadawania i odbioru przesyłek 24/7. Urządzenia dostępne są między innymi w krajach takich jak: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska, Estonia, Rosja, Czechy, Słowacja, Chile, Kanada czy Australia.

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), prezes rady nadzorczej firmy A. Blikle Sp. z o.o. We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes” magazynu Thinktank, Instytut Monitorowania Mediów i Google.

W latach 2010 i 2011 nagrodzony tytułem „Człowiek Jakości Roku” przyznawanym przez Kongres Polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND. Członek prezydium Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha, członek rady fundacji FOR (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju), członek zarządu oraz były prezes stowarzyszenie przedsiębiorców Traktu Królewskiego w Warszawie, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz kilkunastu innych zawodowych i społecznych organizacji.

Zarządzanie kompleksową jakością studiuje, wykłada i wdraża swojej firmie od roku 1996.

W 2008 firma A. Blikle została odznaczona przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Medalem im. Tadeusza Kotarbińskiego „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania”. W roku 2010 otrzymała „Wyróżnienie Specjalne: A.Blikle — Kwitnąca Marka Rodzinna” przyznane jej przez międzynarodową agencję marketingową Young and Rubicam Consulting w wyniku badania, które przeprowadziła firma BAV Consul-ting według metodologii BrandAsset™ Valuator.

Prowadził wykłady i szkolenia dla wielu firm m.in.: Auchan Polska, Young Digital Planet SA, Energa-Operator SA, PZU SA, Bank Handlowy w Warszawie SA — City Handlowy, Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej, Małopolskiego Związku Pracodawców i innych.

Kieruje McKinsey Digital w CEE. McKinsey Digital oferuje klientom usługi łączące doradztwo strategiczne i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych – od kompleksowej transformacji cyfrowej przez szybkie wdrożenia aplikacji biznesowych, rozwiązania i analizy Big Data, biznesowe zastosowania sztucznej inteligencji po rozwiązania blockchain i IoT.

Wcześniej Norbert pełnił funkcję Prezesa Zarządu i CEO Atos Polska, był również szefem ABC Data S.A. oraz Prezesem Zarządu i CEO Sygnity S.A. Poprzednio również pracował w firmie McKinsey jako partner oraz był dyrektorem działu usług doradczych oraz rozwoju biznesu firmy Oracle.

Pasją Norberta są najnowsze technologie, robotyzacja, zastosowania sztucznej inteligencji, blockchain, VR i AR, Internet Rzeczy, oraz ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

 

Heads the McKinsey Digital in CEE. McKinsey Digital combines strategic advisory with deployment of advanced IT solutions, from complex digital transformation through rapid deployment of business applications, agile implementations, big data solutions and advanced analytics, to blockchain and IoT. Previously, Norbert was as the President of the Management Board and CEO of Atos Polska, and was also the CEO of ABC Data S.A. and the President of the Management Board and CEO of Sygnity S.A. He had previously also worked for McKinsey as partner and, at the beginning of his career, he was the head of Oracle's consulting and business development services.

Norbert's passion is technology – he is interested in robotization, automation, Artificial Intelligence, blockchain, VR, AR, and IoT and the impact modern technologies have on our economy and society.

Przez ponad 6 lat był wiceprezesem Pracuj.pl, jest współzałożycielem firmy. Zbudował (z pięcioma wspólnikami) od zera zyskowną, firmę będąca dziś liderem rynku rekrutacji internetowej i zatrudniającą kilkaset osob.
Inspirujący mówca, prowadził konferencje od 100 do 500 osób, na konferencjach „Wyzwania HR” wielokrotnie oceniony jako najlepszy mówca konferencji.
Jeden z czterech najlepszych polskich trenerów w dziedzinie gier symulacyjnych i strategicznych (w rankingu miesięcznika Profit i firmy KPMG).
Autor licznych gier symulacyjnych  z zakresu zarządzania, przywództwa i komunikacji.
Autor powieści menedżerskich „Komandosi w białych kołnierzykach”, „Firma jak kamorra” i  „17 śmiertelnych błędów szefa”, oraz książki „Budowanie zespołu” poświęconej szkoleniom team building. Przez ponad 10 miesięcy prowadził szkolenia w obszarze team buildingu w Danii (jako trener Copenhagen Business School).

Prywatnie podróżnik i alpinista – zdobył oba bieguny ziemi i himalajski ośmiotysięcznik.

Prowadził wystąpienia i szkolenia m.in. dla: ING, Bayer, HP, Philips, Bosch Siemens, AIG Credit, BNP Paribas Fortis, Kredyt Bank, Sygma Bank, Credit Agricole, Banku Handlowego, EFL, Unilever, Grupy Żywiec, Alstom, ArcelorMittal, Carrefour, Wrigley, GE Capital BPH, BZ WBK, KGHM, PWC, Kaufland, AVIVA, ABB, Novartis, Decathlon, Polpharma, Nike, International Paper, Mondi Świecie, PZU, Shell, Credit Suisse, Microsoft, Avon, Danfoss, Dell i innych.

 Klienci o Rafale Szczepaniku:

 „Rafał Szczepanik wykazał się ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością i elastycznym dostosowaniem się do zaistniałych sytuacji. Przeprowadzone dla nas szkolenia oceniam jako bardzo efektywne, a fakt kontynuacji współpracy jest najlepszym dowodem ich profesjonalizmu.”

Przemysław Mencel, Egis Polska

 „Zrealizowane szkolenia i przedstawiona podczas nich wiedza przełożyły się na wzrost efektywności działań sprzedażowych.”

Karolina Karolczak,  Europejski Fundusz Leasingowy

 „Absolutny profesjonalizm, wiedza oraz umiejętność dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klienta.”

Zbigniew Gorczyński, Visteon Poland S.A.

 Rafał Szczepanik przeprowadził szkolenie w sposób rzetelny, fachowy  i dynamiczny, prezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Profesjonalnie przekazał wiedzę z omawianego zakresu, skutecznie angażując uczestników warsztatów.

Bernard Ściechowski, PGNiG Technologie

Szkolenie z zakresu komunikacji i współpracy międzykulturowej zostało odebrane bardzo pozytywnie. Spotkanie odebraliśmy jako bardzo profesjonalnie przygotowane, interesujące i dostosowane do naszych konkretnych potrzeb.

Hans Viggaard, Danfoss Saginomiya

Współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej działającej od 1990 roku, największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce, zrzeszającej ponad 150 izb a poprzez nie kilkaset tysięcy firm. W latach 2008-2016 Wiceprezes EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. poseł na Sejm RP. Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego.  Odznaczony wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

CEO PGS Software SA, jednego z największych polskich eksporterów oprogramowania na zamówienie. Ukończył matematykę na Politechnice Wrocławskiej a następnie przez wiele lat zdobywał doświadczenie zarządzając projektami IT w międzynarodowym środowisku, np. jako Country IT Manager w GE. Wojtek odpowiada za strategiczny rozwój firmy, finanse, sprzedaż oraz relacje z klientami angielskojęzycznymi. Jako CEO PGS Software, pomógł firmie przejść drogę od małego przedsiębiorstwa rodzinnego do globalnej marki, która zatrudnia aktualnie blisko 700 utalentowanych specjalistów. Jako szef firmy nadzorował tysiące dostarczanych z sukcesem produktów software'owych, które są prawdziwym znakiem jakościowych praktyk IT PGS Software.

Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Polityki Korporacyjnej w polskim oddziale Microsoft. Jest odpowiedzialny za współpracę z przedstawicielami administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zajmuje się również wszelkimi tematami legislacyjnymi i regulacyjnymi dotyczącymi branży IT. Odpowiada także za wsparcie lokalnych oddziałów Microsoftu w zakresie współpracy z organami administracji w krajach nadbałtyckich, na Ukrainie i w Kazachstanie.
W 2017 r został wybrany na prezesa Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Jest również członkiem zarządu Konfederacji Lewiatan, wiceprezesem Związku Pracodawców i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR a także członkiem Rady Programowej Fundacji Digital Poland oraz Rady Programowej Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Lider, menedżer, mentor, trener, facylitator. Z wykształcenia ekonomista i bankowiec, pasjonatka psychologii. Przez większość życia zawodowego związana z ING. Zdobyła doświadczenie w różnych obszarach funkcjonowania korporacji, m.in. w sprzedaży jako dyrektor oddziału banku, w zarządzaniu ludźmi i procesami jako odpowiedzialna za rozproszoną geograficznie sieć jednostek ryzyka kredytowego, w budowaniu kompetencji i jakości kapitału ludzkiego jako dyrektor departamentu w obszarze HR, gdzie odpowiadała za szkolenia i rozwój w organizacji.
Od początku 2017 roku – Agile Transformation Officer i szefowa zespołu Agile Coachów w Polsce.
Jest certyfikowanym Coachem ICC i certyfikowanym Master Coachem Biznesu EMCC. Konkretna, elastyczna, zazwyczaj skuteczna.  Za swój największy sukces uważa fakt, że niestrudzenie podejmuje działanie i zmienia rzeczywistość wokół siebie, najczęściej  – na lepsze.  Najważniejsze dla niej jest być spójną i autentyczną, być przykładem zachowań, które samemu się propaguje lub wymaga od innych.  Inspiruje ją każdy człowiek, który jest świetny w czymś, na czym sama się nie zna i czego nie potrafi. Jako praktyk, chce pozostawić swoich słuchaczy z konkretnymi wskazówkami i inspiracjami, które mogą podnieść  jakość ich życia zawodowego, a – kto wie – może nawet życia w ogóle.

Rozszerzone, tematy/ obszary wystąpień (dotyczy wystąpień inspirujących)

Zmieniająca się rola lidera w zwinnych organizacjach. 
Jakie zachowania managerów i liderów wspierają transformację w kierunku Agile, a jakie ją spowalniają? Czy menedżerowie są w ogóle potrzebni tam, gdzie buduje się samoorganizację? A może samoorganizacja jest jednak przereklamowana?  Co to jest servant leadership?

Wykorzystaj siłę różnorodności zespołów. Jak rozpoznać psychologiczny portret członków zespołu i uczynić zasób z różnorodności? Jak budować zaangażowanie i komunikować się z ludźmi o określonych typach osobowości? 
Praktyczny, kilkugodzinny  warsztat, skierowany do zespołów.

Od hierarchii do zwinności. Reorganizacja sposobu pracy czy zmiana kultury organizacyjnej? Co jest istotą bycia agile w firmach, które chcą przekształcić się z hierarchicznych korporacji w zwinne firmy technologiczne?  Jakie są kluczowe czynniki sukcesu takiej transformacji? Czy Agile Coach to nowa moda czy pragmatyczna konieczność?

Menedżer i prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem między innymi w projektach infrastrukturalnych, branży sportowej i zarządzaniu największymi obiektami wielofunkcyjnymi. Pracował w dużych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie współtworzył praktyki doradztwa dla branży sportowej. Następnie zajmował wyższe stanowiska w spółkach zajmujących się koordynacją i przygotowaniem UEFA EURO 2012, zarządzaniem Stadionem Narodowym w Warszawie oraz w giełdowej grupie kapitałowej w sektorze deweloperskim i motoryzacyjnym. Od 2014 r. związany zawodowo z Legią Warszawa, gdzie m.in. jako prezes zarządu Akademii Piłkarskiej Legii Sp. z o.o. realizuje projekt budowy najnowocześniejszego ośrodka treningowego i centrum badawczo – rozwojowego w Polsce.

Tomasz Zahorski jest wykładowcą na International Football Business Institute, Vrije Universiteit Brussel, jak również jest polskim ambasadorem Sport Tech World Cup w ramach corocznego Sport Business Day w Eindhoven, organizowanego przez akcelerator Sport eXperience. Od ponad 10 lat jest także uznanym prelegentem na konferencjach w Polsce i w kilkunastu krajach na całym świecie. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Nauk o Państwie Uniwersytetu w Bonn, jak również Centrum Prawa Amerykańskiego przy współpracy z Levin College of Law University of Florida. Ukończył także Advanced Management Programme na IESE Business School, University of Navarra. Jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

Proxy of the Management Board at Legia Warszawa – biggest Polish football and multi sports club – as well as CEO of subsidiary company responsible for construction and operations of club’s new state of the art training facilities and R&D center.

Tomasz is a general manager and lawyer with over 13 years of experience among others in complex infrastructural projects and a proven track record in sports and entertainment industry including preparations to and staging of major sporting events (UEFA EURO 2012, EHF EURO 2016), construction and operations of modern multifunctional venues ( including management of PGE National Stadium in Warsaw), as well as advising clubs, sporting federations and governmental authorities.

He is an active member of European Club Association and ESSMA, as well as a guest speaker at International Football Business Institute at Vrije Universiteit Brussel. For 10 years regular and recognized speaker at international conferences, seminars and workshops.

Tomasz is a graduate of Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, Deutsche Rechtschule by Faculty of Law and State Sciences at Friedrich Wilhelm University in Bonn, as well as Center for American Law Studies by Faculty of Law and Administration, University of Warsaw and Levin College of Law University of Florida. He has also completed Advanced Management Programme at IESE Business School, University of Navarra and is a member of Attorneys at Law Council in Warsaw.

Od ponad 20 lat pracuje w kluczowych globalnych organizacjach na rynku Polskim i Europy Centralnej. Firmy te są doskonałym przykładem jak osiągać ponadprzeciętne rezultaty nie tylko dzięki znanym markom, ale dzięki systematycznemu budowaniu zaangażowanych zespołów osiągających długofalowe sukcesy.

Karierę zawodową rozpoczął jako Przedstawiciel Handlowy w firmie Mars/Masterfoods w 1995 roku. Po roku zarządzał swoim pierwszym zespołem sprzedaży. Następnie kierował działem szkoleń, a w kolejnym kroku objął obowiązki Kierownika Regionalnego Sprzedaży zarządzając sprzedażą na terytorium 1/3 Polski. Później na stanowisku Sales Operations Manager koordynował operacje wspierające dział sprzedaży. Pracę w obszarze HR podjął w 2003 roku jako Business Partner dla obszaru Supply, a następnie awansował na stanowisko Resourcing and Talent Development Director. W tej roli tworzył strategię rekrutacji i rozwoju budując Employer Branding, Programy Graduackie, sukcesję oraz programy oceny i rozwoju kompetencji w Polsce oraz regionie CEE.

W 2008 roku Andrzej dołączył do firmy Diageo, gdzie pełnił funkcję Dyrektora HR na Polskę, a następnie także na rynki dystrybucyjne Europy Centralno – Wschodniej. Był odpowiedzialny za strategię dotyczącą zasobów ludzkich i jej wdrażanie w całej organizacji. Pod koniec  2010 roku dołączył do Microsoft na stanowisko Dyrektora HR  realizując  strategię rozwoju kapitału ludzkiego oraz  koordynował szkolenia rozwoju kluczowych kompetencji na poziomie CEE.  W tym czasie Microsoft uzyskiwał każdego roku tytuł Great Place to Work oraz dwukrotnie wygrywał w swoich kategoriach.
Do Grupy Żywiec Andrzej dołączył w kwietniu 2016 roku na stanowisko Dyrektora Personalnego w randze Członka Zarządu. Grupa Żywiec jest częścią globalnego koncernu Heineken, zatrudnia w Polsce ponad 2000 osób, łączy tradycję i innowacyjność,  warzy piwo w pięciu browarach i posiada szerokie portfolio doskonale rozpoznawalnych marek.
Andrzej jest absolwentem Wydziału Chemii oraz Studium Zarządzania i Biznesu na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jest jednym z współzałożycieli HRInfluencers, wykładowcą na studiach MBA oraz międzynarodowych konferencjach HR Summit Europe.
Pasją Andrzeja jest tenis, narty i piłka nożna oraz spędzanie aktywnie czasu z rodziną i bliskimi.

 

Socjolog, MBA, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w międzynarodowym programie New Leader Circle w ramach FBN International. Od 2011 roku założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne. W ramach Fundacji utworzyła w Polsce oddział FBN International. Członek założyciel IFR. Współwłaściciel rodzinnej firmy GELG, która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Uparcie i wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku, tak, aby na podstawie doświadczeń i wiedzy praktycznej nie potykać się o te same kamienie i nie popełniać podobnych błędów tracąc cenny czas. Promuje parasolową markę dla wszystkich firm rodzinnych „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców w oparciu o wartości: tradycja, uczciwość odpowiedzialność na pokolenia. Mama dwójki nastolatków, pasjonatka natury i podróży po świecie.

Współzałożyciel i Partner Zarządzający firmy KBA, należącej do NEXIA International globalnej sieci doradczej lokowanej na 9. miejscu na świecie.
Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych. Ma od 1990 roku w dorobku kilkaset projektów doradczych.
Wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Uzyskał tytuł Certified Management Consultant. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych.
Praktyk wprowadzający na polski rynek globalne marki, w tym należące do najbogatszych rodzin w Europie. Współpracował przez lata z czołowymi polskimi grupami kapitałowymi kontrolowanymi przez rodziny. Poznał w ten sposób różne modele stosowane od pokoleń do przekazywania wartości biznesowej i intelektualnej następnym pokoleniom.
Przewodniczący i członek rad nadzorczych polskich firn rodzinnych prowadzących działalność międzynarodową. Członek Private Wealth Group Nexia International.
Jako autor bestsellera "Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne" uhonorowany  w 2012 przez Dziennik Gazetę Prawna i Narodowy Bank Polski nagrodą ECONOMICUS w 2012, przyznaną za najlepszy poradnik ekonomiczny.
Kolejna książka "Esencja sukcesji" ukazała się w 2014 r. w wydawnictwie Helion.
Koordynator projektu wsparcia ukraińskich firm rodzinnych poprzez implementacje modelu grup zakupowych w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych  Pomoc Rozwojowa 2015 – 2017.
Członek Komitetu Sterującego Projektu FIRMY RODZINNE 2 realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych w latach 2013 – 2015.
Koordynator i Ekspert Merytoryczny projektu Lokalnych Centrów Kompetencji i Sukcesji Firm Rodzinnych realizowanego przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych ze środków Centrum Projektów Europejskich w latach 2018 – 2020.
Członek Komitetu Sterującego i Rady Programowej European Financial Congress w edycjach 2015 – 2017.

Menedżer, lider projektów, konsultant, coach, trener.

6 lat kariery jako psycholog sportu

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – wykładowca,
 • Klub Sportowy „Hutnik” Kraków – coach zespołów koszykówki i piłki ręcznej, odpowiedzialny za trening mentalny
 • Psycholog kadry olimpijskiej kajakarzy górskich, odpowiedzialny za przygotowanie mentalne ekipy do udziału w Igrzyskach Olimpijskich.  Uczestnik IO Barcelona’92.

20 lat kariery jako przedsiębiorca:

 • Menedżer, lider projektów, konsultant, coach, trener,
 • Pracował m.in. dla: Abbott, Adamed, Bionorica, Berlin-Chemie Menarini, Castorama, Danone, Eris, Eurobank, Gaspol, GSK, Heinz, Kimberly-Clark, Leica Geosystems, Lekam, Martela, Medagro, Netia, Orzeł Biały, PEKAO S.A., Plus GSM, Raab Karcher, Ranbaxy, Roche, Saint-Gobain, RWE, Telekomunikacja Polska S.A., Uniqa.

8 lat kariery jako wykładowca ICAN (wydawca miesięcznika Harvard Bussiness Review Polska)

 • Odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej w programach: Management, Fist Time Manager, Akademia Przywództwa.

  Proponowane tematy/ obszary warsztatów/ wystąpień:

Trening mentalny handlowca – dla handlowców mobilnych i ich szefów

 • Tylko 20% czasu handlowiec spędza na spotkaniach z klientami. Reszta to przygotowanie, dojazdy, planowanie i inne
 • Podobnie jest w zawodowym tenisie tylko 20% czasu podczas meczu to gra reszta to czas wolny od gry.
 • Jak wykorzystują czas pomiędzy zagraniami mistrzowiei Wielkiego Szlema?
 • Jaki to ma wpływ na ich skuteczność?
 • Czy w pracy handlowca można wykorzystać metodykę rozwijania efektywności stosowaną w sporcie?
 • Czy Maria Szarapowa może być wzorem do naśladowania? A może Adam Małysz? A może któryś z lekkoatletów?
 • Czy efektywność sprzedaży rozgrywa się podczas spotkań z klientem czy pomiędzy spotkaniami?
 • Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas wykładu.

Motywowanie

 • Czy pieniądze sprzyjają motywowaniu?
 • A może pieniądze niszczą naturalną wewnętrzna motywację?
 • Co to jest motywacja wewnętrzna?
 • Co to jest Dociążenie Pionowe i jak wpływa na umotywowanie ludzi do pracy?
 • A może lepsze będzie Dociążenie Poziome?
 • Czy wystarczy uruchomić motywację a może oprócz motywowania potrzebne jest ukierunkowanie a nawet podtrzymanie zaangażowania?
 • Czy wystarczy: wyznaczać jasne cele, wyrażać uznanie za dobrą pracę, zapewnić bodźce materialne i osobiste wsparcie menedżera, a może trzeba czegoś więcej? Czego?
 • Jak działają na zaangażowanie do pracy „reguła postępu” i „małych zwycięstw”?
 • Co na ten temat wiedzą trenerzy sportowi?
 • Jak na efektywność wpływa Samokontrola?
 • Czy Azjaci są bardziej pracowici od Europejczyków? Jeśli tak to jak można im dorównać?
 • Czy narcyzm ma coś wspólnego z podejściem do pracy pracowników pokolenia Y?

Wyzwania lidera

 • Rezultaty amerykańskich badań prowadzonych na całym świecie mówią, że lider jest:
 • 88%  Honest – „szczery”
 • 71%  Forward-looking – „przyszłościowy”
 • 66%  Competent – „kompetentny”
 • 65%  Inspiring – „inspirujący”
 • Co to oznacza dla przywództwa w Polsce?
 • Kim jest lider?
 • Czy menedżer to lider oraz czy lider to menedżer?
 • Czym zajmuje się lider a czym menedżer?
 • Czy o predyspozycjach przywódczych decyduje osobowość a może zależy to od sytuacji?
 • Jakie znaczenie dla bycia skutecznym liderem ma charyzma?
 • Czy liderzy posługują się jakimś charakterystycznym stylem?
 • Czy przywództwa można się nauczyć?

Dyrektor Komunikacji i rzecznik prasowy Samsung w Polsce.
Dumny absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Z początku chciał być dziennikarzem, ale został ekspertem od komunikacji. Wielki miłośnik ery cyfrowej, nowych technologii i różnego rodzaju gadżetów. Stara się zrozumieć czym de facto jest cyfrowa transformacja i dokąd nas prowadzi. Zachęca ludzi i słuchaczy do myślenia o tym co będzie za 25 lat, aby sami tworzyli wizję siebie w dalekiej, niedalekiej przyszłości. Ambasador sztucznej inteligencji, mimo, ze wciąż jest na bardzo wstępnym etapie. 

Urodzony w 1954 r., przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych. Inżynier budowy okrętów i doktor ekonomii. W 1981 r. wyjechał z Polski. Przez długie lata mieszkał w Hamburgu i w Moskwie. Po okresie pracy w międzynarodowych korporacjach (np. jako szef przedstawicielstwa BMW w Moskwie, członek rady nadzorczej Muelhan BML) od ponad 25 lat prowadzi własne przedsiębiorstwa. W roku 1998 w wyniku załamania się̨ rosyjskiego rynku musiał zamknąć́ kilka swoich firm. Potrzebował kilku lat by znowu stanąć pewnie na nogi i dziś znów jest człowiekiem sukcesu, ale pełnego, osiągniętego również̇ w wymiarze ludzkim. Jest prezesem GERSO GmbH w Benz/Niemcy oraz autorem poczytnych książek poświęconych zarządzaniu sobą oraz organizacją.

Ostatnia jego książka „Szef, który myśli” to prawdziwie głębokie spojrzenie na pracę i zarządzanie, pokazujące, jak sobie radzić w nieustająco zmieniającej się rzeczywistości. Już w swoich pierwszych książkach, które obie były nominowane do tytułu najlepszej książki roku 2016 i 2017 w kategoriach psychologia oraz książka ekonomiczno-biznesowa („Sztuka życia” oraz „Szef, który ma czas”), podkreślał, jak ważną rolę  w procesach zmian odgrywa filozofia, czyli krytyczne refleksyjne myślenie.

Prezes Zarządu Synerise S.A., jednej z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych na świecie w dziedzinie sztucznej inteligencji i Big Data. Laureat licznych, prestiżowych nagród międzynarodowych i krajowych, takich jak np.: tytuł partnera roku 2017 i 2018 Microsoft; tytuł jednego z 30 najbardziej perspektywicznych przedsiębiorców technologicznych na świecie wg EY; laureat plebiscytu New Europe dla najbardziej innowacyjnych spółek w Europie, organizowanego przez Google, Res Publica i Financial Times; laureat nagrody specjalnej w konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2018 za umiejętne łączenie pracy akademickiej z przedsiębiorczością. Od ośmiu lat zajmuje stanowisko wykładowcy i pracownika naukowego na uczelni AGH (dwa wydziały) w Krakowie, gdzie współtworzył nagradzane kierunki studiów własnego autorstwa m.in takie jak Social Informatics, E-Economy (najbardziej innowacyjny kierunek studiów w Polsce w 2012 wg MNiSW) czy Digital Marketing. Jest ambasadorem marki AGH. Mentor sieci Polskiego Funduszu Rozwoju. Ukończył dwa kierunki studiów (informatykę i socjologię), obecnie w trakcie interdyscyplinarnego doktoratu. Uczestnik wielu konferencji oraz wykładowca gościnny na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Autor publikacji, w tym bestsellerowych ukazujących się w ramach Wydawnictwa Naukowego PWN.

Jest jedną z najbardziej znanych przedsiębiorców urodzonych w Polsce. Założycielka globalnych firm technologicznych, jedna z globalnych Forbes 30 Under 30 w 2016 roku, Fortune Most Powerful Woman w 2017 roku, i jedyna Polka na liście Najbardziej Wpływowych Osób londyńskiego Evening Standard w 2017 roku.

Opierając się na własnych doświadczeniach jako emigrantka, w 2012 roku w Londynie Marta współzałożyła Azimo, internetową platformę przekazów pieniężnych o globalnym zasięgu i ponad milionie klientów na całym świecie. Swój pierwszy startup założyła w Polsce w wieku 19 lat, w międzyczasie mieszkała i pracowała też w Dublinie i w Nowym Jorku. Od 6 lat mieszka i pracuje w Londynie.

Poza budowaniem firm technologicznych, Marta jest częstym mówcą publicznym w radio, telewizji i na najbardziej prestiżowych globalnych imprezach i konferencjach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Między innymi, Marta była oficjalnym gospodarzem Książęcej Pary Williama i Kate podczas ich wizyty w Polsce latem 2017 roku, oraz polską reprezentantką Fortune Most Powerful Women w Białym Domu. Marta często publicznie zajmuje głos w sprawach dotyczących emigrantów i kobiet, ale też wpływu technologii na rozwój społeczeństw.

Ekspert w dziedzinie pricingu oraz strategii monetyzacji. Założyciel firmy konsultingowej specjalizującej się w pricingu. W ramach działalności doradczej realizował projekty optymalizacji pricingowej oraz szkolenia pricingowe m.in. dla takich firm jak: Inter Cars, Animex, Michelin, Maspex, Grupa Topex, Investa, PBS Connect, Żabka, Lewiatan.

Praktyk biznesu z 25-letnim doświadczeniem. Przez 15 lat pełnił funkcje Executive: Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Sprzedaży w międzynarodowych organizacjach tj. Grohe, Podravka, Lekkerland, Raisio. Absolwent programu Executive MBA University of Warsaw – University of Illinois. Pobierał nauki w American Management Association oraz European Management Association.

Prelegent w roli eksperta pricingu na licznych kongresach i konferencjach poświęconych zagadnieniom handlu, sprzedaży i marketingu.

Studiował Matematykę oraz Telekomunikację na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Karierę w spółce Amplus rozpoczął 10 lat temu jako Młodszy Kupiec. Dziś po zdobytych latach doświadczeń, piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.
Bartłomiej Skrzydlewski jako lider wie, że nie ma sukcesu bez współpracy, dlatego kluczowe dla niego są partnerstwo, zaufanie, zaangażowanie, szacunek i ciężka praca. Mając na celu świadomy i zrównoważony wzrost łączy praktykę dobrego biznesu z najnowocześniejszymi standardami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi.
Wolny czas poświęca na rozwój osobisty, regularnie szkoląc swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach takich jak ITL Personal Leadership Academy oraz studiując na kierunku Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Chętnie propaguje zdrowy tryb życia i żywienia.
Pasjonat nurkowania, muzyki, sztuki i filmu, namiętny podróżnik. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata.

He studied Mathematics and Telecommunications at the Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków. He started his career at Amplus 10 years ago as a Junior Merchant. Today, after years of experience, he holds the position of President of the Management Board and CEO.
Bartłomiej Skrzydlewski, as a leader, knows that there is no success without cooperation, therefore partnership, trust, commitment, respect and hard work are crucial for him. With a view to conscious and sustainable growth he combines good business practice with state-of-the-art production and distribution standards.
He spends his free time on personal development, regularly training his skills through participation in professional trainings such as ITL Personal Leadership Academy and studying Executive MBA at Kozminski University in Warsaw. He is keen to promote a healthy lifestyle and nutrition.
Passionate about diving, music, art and film, devoted traveller. Privately a happy husband and dad.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE