Michał Kanarkiewicz Strategie szachowe Mistrzów
w biznesie Powerspeech
+ symultana szachowa
ARTUR B. CHMIELEWSKI naukowiec, konstruktor sond kosmicznych,
syn Papcio Chmiela
Opowie o:
Jak funkcjonuje NASA? Realizacja trudnych projektów
Technologia teraz i w przyszłości
Jak budować zespoły bardziej efektywne?
Bazy na Księżycu i Marsie
Tylko u nas!
Szkolenia/doradztwo/coaching z prof. Markiem Kochanem - Komunikacja kryzysowa
- Wystąpienia live + prezentacje ze slajdami
- Storytelling w zarządzaniu i komunikacji
- Kreowanie dobrego wizerunku
- Erystyka w mediach i kontakcie live
- Perswazja
- Autoprezentacja, wystąpienia w mediach
- Debaty, panele
Video MP4 Zobacz szczegóły volume_off Włącz dźwięk Video YT

Mówcy / Eksperci

prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska

Język wystąpień:

AngielskiPolski

WYBRANE TEMATY / OBSZARY WYSTĄPIEŃ

  • Statystycznie niedoskonali: dlaczego rozpaczliwie potrzebujemy big data?
  • Nowe technologie jako narzędzie wspomagania sprzedaży
  • Dostosowania branż i przedsiębiorstw do megatrendów rynkowych
  • Rekonstrukcja branż i rynków w warunkach rewolucji cyfrowej
  • Kooperencja ludzi i maszyn – utopia czy nowa strategia?

Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej, Senackiej Komisji Dydaktycznej oraz Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH. W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.
Członek Zespołu Roboczego ds. Badań w Turystyce przy MSiT, Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.
Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły” działającej na rzecz koordynacji zadań i aktywizacji społeczności gmin nadwiślańskich.
Doradca organizacji turystycznych (w tym POT) oraz podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy (w tym Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, wspierającemu współpracę Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu).
Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).
Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).
Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania w turystyce. Członek Rady Naukowej Folia Turistica oraz Journal of University of Economics – Varna, a także członek Rady Recenzentów European Journal of Service Management, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Problems of Tourism and Recreation.

 

Professor at the Tourism Department of the Warsaw School of Economics, a member of the Scientific Council of the World Economy College, the Senate Didactic Committee and the Cooperation Council with Business and the Program Board of KGS SGH. In 2012-16: a member of the University Senate and the Dean of the Master's Program. A member of the Working Group for Research in Tourism at the Ministry of Sports and Tourism. A member of the Scientific Council of the Elbląg Canal Route and the Scientific Committee of the NETOUR Project (Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities). Chairwoman of the Council of the Foundation "The Vistula River Year" working for the coordination of tasks and activation of the community of the Vistula communes. Adviser to some tourist organizations (including Polish Tourism Organization) and active entities on the basis of the cooperation economy (including the Polish Community Association, supporting the cooperation of Polonia and Poles from abroad with the Homeland in the fields of education, science, culture, economy, tourism and sport). A leading consultant at the commissioning stage of over 30 hotel facilities in Poland. Propagator of the concept of applying new technologies in tourism (member of the e-TravelForum Scientific Council, chairperson of the jury of the "New.Tech.New.Travel" competition).
Gained her managerial experience in state and private institutions (the CEO of Efekt Hotel S.A, general director of hotels Best Western Krakow Premier and Express by Holiday in Krakow and a member of the Supervisory Board of the European Mortgage Fund managing 4 Polish hotels).
Co-author of numerous expert opinions on the tourism market and over 200 scientific and popular science publications in the field of tourism management. A member of the Scientific Council Folia Turistica and the Journal of the University of Economics – Varna, as well as a member of the Council of Reviewers of the European Journal of Service Management, the University of Economics in Wroclaw and Problems of Tourism and Recreation.Najczęściej wyszukiwani

786952 odsłon
722097 odsłon
691701 odsłon
690630 odsłon
686209 odsłon

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE